Där­för står ti­den still på pen­deln

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Lou­i­se Born­hall

Att ti­den går lång­samt på pen­del­tå­get har nog många upp­levt. Men att den står helt still är nå­got nytt.

Pen­del­tågs­re­se­nä­rer som und­rat vad kloc­kan är på sisto­ne har nog bli­vit li­te fun­der­sam­ma. Åt­minsto­ne om de ki­kat på tå­gets dis­play­er för att få re­da på sva­ret. De vi­sar näm­li­gen näs­tan all­tid att kloc­kan är 12:00 – trots att det kan va­ra ti­dig mor­gon el­ler sen kväll. Ti­den på pen­deln ver­kar helt en­kelt le­va sitt eget liv.

Men det finns en för­kla­ring, som sta­vas tek­nis­ka pro­blem.

I de­cem­ber togs de sista vag­nar­na av en ny mo­dell i bruk, och de har haft ett ga­ran­ti­fel som gjort att in­for­ma­tio­nen ibland in­te har upp­da­te­rats via det GPS-nät som skic­kar den ak­tu­el­la ti­den till pen­del­tå­gen.

– Man har hit­tat det tek- nis­ka fe­let som vi job­bar på att lö­sa, men in­nan vi mon­te­rar om 129 vag­nar ge­nom­för vi tes­ter så att allt ska fun­ge­ra sta­bilt, sä­ger Claes Nyberg, press­an­sva­rig för MTR som an­sva­rar för pen­del­tå­gen. Och att stänga av skär­mar­na helt tills pro­ble­met är löst är in­te ak­tu­ellt.

– Vi kan in­te släc­ka skär­mar­na, för då släc­ker vi ner all in­for­ma­tion, även den om vil­ken näs­ta sta­tion är, vil­ket ex­em­pel­vis skul­le drab­ba hör­sel­ska­da­de. Där­för har vi pri­o­ri­te­rat att ha skär­mar­na på, även om vi för­står att det kan ska­pa för­vir­ring och ir­ri­ta­tion när det står fel tid, sä­ger Claes Nyberg.

Pla­nen är att kloc­kor­na ska vi­sa rätt tid igen se­nast in­nan som­ma­ren. Tills dess får pen­del­tågs­re­se­nä­rer­na helt en­kelt hål­la till­go­do med att ti­den står still.

FO­TO: LOU­I­SE BORN­HALL

KLOC­KAN. Vad är kloc­kan egent­li­gen? 12, om pen­del­tå­get själv får be­stäm­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.