Allt fler kla­gar på vår­den

Vi i Väsby - - Sidan 1 -

Siff­ror från In­spek­tio­nen för vård och om­sorg vi­sar att stock­hol­mar­na kla­gar allt­mer på vår­den. Den störs­ta ök­ning­en av an­mäl­ning­ar har skett in­om pri­mär­vår­den.

Det är Stock­holms län som står för den störs­ta ök­ning­en av kla­go­mål i lan­det sett till ab­so­lu­ta tal. 2017 in­kom 450 fler kla­go­mål till IVO (In­spek­tio­nen för vård och om­sorg) jäm­fört med året in­nan, vil­ket mot­sva­rar en ök­ning med 28 pro­cent.

Men Ma­rie Brand­vold, en­hets­chef i Stock­holm, vill in­te dra någ­ra för­has­ta­de slut­sat­ser av siff­ror­na.

– Vi tror att det bli­vit allt­mer känt ge­nom åren, att man kan vän­da sig till IVO med si­na kla­go­mål. Det går allt­så in­te att dra slut­sat­sen att vår­den bli­vit säm­re utan det kan va­ra så att fler an­mä­ler än förr, sä­ger hon. Dä­re­mot kan Ma­rie Brand­vold kon­sta­te­ra att kvin­nor ge­ne­rellt an­mä­ler mer än män.

Så har det sett ut se­dan en läng­re tid till­ba­ka, till viss del be­ro­en­de på att kvin­nor i stör­re ut­sträck­ning an­mä­ler åt nå­gon an­nan, till ex- em­pel ett barn el­ler äld­re an­hö­rig.

Un­der 2017 har den störs­ta ök­ning­en av kla­go­mål skett in­om pri­mär­vår­den.

– Av det vi kan se av de ären­den som av­slu­tats hand­lar det of­ta om di­a­gnosti­ce­ring­en. Of­ta tyc­ker pa­ti­en­ten att man fått fel el­ler för sen di­a­gnos.

Den 1 ja­nu­a­ri 2018 in­för­des en ny lag och ett kla­gomåls­sy­stem som in­ne­bär att pa­ti­en­ter­na i förs­ta hand ska vän­da sig di­rekt till vård­gi­va­ren med sitt miss­nö­je. IVO kom­mer dock även fort­sätt­nings­vis ut­re­da de all­var­li­ga­re fal­len.

”Of­ta tyc­ker pa­ti­en­ten att man fått fel el­ler för sen di­a­gnos.”

Pa­trik Wirén

FO­TO: KAROLINE MONTERO ARAYA

KLA­GO­MÅL. Kvin­nor an­mä­ler of­ta­re än män åt and­ra, till ex­em­pel barn el­ler äld­re an­hö­ri­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.