Bör­je Karls­son om be­ho­vet av ute­gym

Be­hö­ver Upp­lands Väs­by fler ute­gym? Ja, det tyc­ker i al­la fall en del in­vå­na­re och kul­tur-och fri­tids­nämn­den hål­ler med, åt­minsto­ne del­vis, skri­ver Bör­je Karls­son.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Bör­je Karls­son Krö­ni­kör

De se­nas­te må­na­der­na har kom­mun­po­li­ti­ker­na be­hand­lat tre så kal­la­de med­bor­gar­för­slag om ute­gym. En­skil­da in­vå­na­re i Fres­ta. Brunn­by-Vik och Boll­stanäs an­ser att nya ute­gym ska an­läg­gas i de­ras kom­mun­de­lar.

Ett ute­gym skul­le ”främ­ja en god häl­sa för de kring­bo­en­de”, fram­hål­ler för­slags­stäl­la­ren från Brunn­byVik. I Boll­stanäs vill en med­bor­ga­re ha ett ute­gym vid en av lek­plat­ser­na längs Norr­vi­ken. Tan­ken är att när bar­nen gung­ar och åker rutsch­ba­na ska för­äld­rar­na hänga och klänga i ställ­ning­ar, el­ler vad man nu gör i ett ute­gym.

I med­bor­gar­för­sla­get från Fres­ta un­der­stryks att 100-tals fa­mil­jer ny­li­gen flyt­tat in i om­rå­det och, får man för­mo­da, skul­le be­trak­ta ett ute­gym som en väl­kom­men gå­va från kom­mu­nen.

Kul­tur-och fri­tids­nämn­den tac­kar och boc­kar för för­sla­gen och ser det som ”myc­ket po­si­tivt” att Väs­by­bor­na ef­ter­frå­gar ute­gym. Se­dan går slut­sat­ser­na isär.

För­sla­get från Fres­ta av­styrks, ef- tersom det ny­li­gen an­lagts ett ute­gym i just den kom­mun­de­len. Där­med an­ses öns­ke­må­let re­dan ha upp­fyllts.

Pro­pån från Brunn­by-Vik får ock­så tum­men ner. Ett ”multi­funk­tio­nellt ak­ti­vi­tets­om­rå­de” pla­ne­ras näm­li­gen på en grus­plan i Skäl­by och med det får in­vå­nar­na va­ra nöj­da.

Vi Boll­stanäs­bor har dä­re­mot fått ge­hör hos po­li­ti­ker­na, i al­la fall på pap­pe­ret. Kom­mun­full­mäk­ti­ge har bi­fal­lit för­sla­get om ett ute­gym vid Norr­vi­ken, även om tjäns­te­män­nen på kom­mun­led­nings­kon­to­ret skic­kat med re­ser­va­tio­nen att ute­gym­met ”mås­te vägas mot and­ra öns­ke­mål och be­hov in­om ra­men för kom­mu­nens bud­get- och in­ve­ste­rings­pro­cess”, vil­ket i klar­text be­ty­der ”vi hör vad ni sä­ger, men hop­pas in­te för myc­ket”.

Jag kän­ner mig per­son­li­gen ut­pe­kad och väl­kom­nar ett ute­gym i Boll­stanäs.

Kul­tur-och fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Leif Beij­hed (V) kan in­te sä­ga när ute­gym­met i Boll­stanäs kan stå klart. Nämn­den har sto­ra in­ve­ste­ring­ar på gång, i Vi­lund­a­par­ken, rid­hu­set i Sätt­ra , hin­der- ba­na i Run­by och ska­te­board­park i Smed­by.

– Vi har en bud­get i ba­lans men mås­te ha bå­de hängs­len och liv­rem, sä­ger Bej­hed.

I Väs­by finns i dag sju ute­gym. Det finns ock­så sju be­lys­ta mo­tions­spår, som bju­der lö­par­na va­ri­e­ran­de mot­stånd. En­ligt kom­mu­nens hem­si­da är San­da­spå­ret ”ku­pe­rat med ett par tunga mot­lut” och Smeds­gärds­spå­ret har en ”re­jäl bac­ke”. En mind­re ut­hål­lig mo­tio­när ska nog väl­ja Kai­ro­spå­ret el­ler Brunn­by-Vik­spå­ret, som är ”lätt­sam­ma spår med mått­lig ku­pe­ring”.

Hur myc­ket an­vänds ute­gym­men?

– In­tres­sant frå­ga, men jag vet fak­tiskt in­te, sä­ger Leif Bej­hed.

San­no­likt bor­de de an­vän­das me­ra, in­te minst av den äld­re be­folk­ning­en. I kom­mu­nens nya över­sikts­plan, som snart ska slut­be­hand­las, på­pe­kas att över 60 pro­cent av de äld­re män­nen i Väs­by är över­vik­ti­ga, ”en re­jäl ök­ning”. Dess­utom har de­ras al­ko­hol­kon­sum­tion ökat med 4,5 pro­cen­ten­he­ter se­dan 2006 (kvin­nor­na dric­ker dä­re­mot allt mind­re). Kom­mu­nens fram­tids­pla­ne­ra­re an­ser up­pen­bar­li­gen att det i dag finns för många tjoc­ka gub­bar i Väs­by. Jag kän­ner mig per­son­li­gen ut­pe­kad och väl­kom­nar na­tur­ligt­vis ett ute­gym här i Boll­stanäs. Men för sä­ker­hets skull, och för att in­te för­lo­ra tid, har jag gått med i Väs­by gym­nas­tik­klubb och bör­jat trä­na in­om­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.