125 nya p-plat­ser i Run­by

Vi i Väsby - - Nyheter -

Den 31 mars star­tar byg­get av kvar­te­ret Åhu­sen; 170 små­lä­gen­he­ter för ung­do­mar och stu­den­ter in­vid Järn­vägspar­ken. Det­ta ut­gör ock­så start­skot­tet för Väs­by En­tré. För att kom­pen­se­ra för de par­ke­rings­plat­ser i Järn­vägspar­ken som byg­get tar i an­språk från och med den 31 mars, ut­ö­kas nu in­farts­par­ke­ring­en i Run­by.

– Det blir cir­ka 125 nya par­ke­rings­plat­ser på den västra si­dan om järn­vä­gen, vi har pre­cis på­bör­jat mark­ar­be­te­na. Om väd­ret tillå­ter ska allt va­ra klart efter påsk­hel­gen, sä­ger An­ders Hall­gren, bygg­le­da­re Väs­by En­tré i ett press­med­de­lan­de.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

STÖR­RE. In­farts­par­ke­ring­en på Run­by­si­dan av sta­tio­nen ut­ö­kas med 125 plat­ser för att kom­pen­se­ra för Järn­vägspar­kens par­ke­ring som stängs efter påsk­hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.