Lär dig smi­da på Gun­nes gård

Vi i Väsby - - Nyheter -

Årets påsklovs­ak­ti­vi­tet på Gun­nes gård är en smi­des­kurs. 10–15-åring­ar är väl­kom­na att kom­ma och pro­va på smi­de med hand­led­ning av Ro­bert Björk, som vi­sar hur man smi­der kro­kar el­ler and­ra bruks­före­mål. Inga för­kun­ska­per krävs och an­mä­lan sker via an­ting­en te­le­fon el­ler mejl till Gun­nes gård.

Kur­sen ges tisdag, onsdag, tors­dag och fre­dag och äger rum in­ne i Gun­nes gårds smed­ja – det vill sä­ga i prin­cip ut­om­hus. Var­ma klä­der re­kom­men­de­ras, men in­te flee­ce yt­terst ef­tersom det smäl­ter i kon­takt med eld. Del­ta­gar­na tar med sig egen mat­säck.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.