Re­li­giös namn­flopp i Eds al­lé

Vi i Väsby - - Nyheter -

Un­der byg­gan­det av det nya bo­stads­om­rå­det Eds al­lé upp­da­ga­des det att fy­ra av ga­tor­na sak­na­de namn och att en fem­te be­höv­de dö­pas om. Nya namn togs då fram av kom­mu­nens namn­be­red­ning och be­slu­tas i kom­mun­full­mäk­ti­ge. Men när nam­nen skul­le re­gi­stre­ras upp­da­ga­des yt­ter­li­ga­re en miss: två av ga­tor­na fanns re­dan, i det in­til­lig­gan­de bo­stads­om­rå­det Präst­gårds­mar­ken.

De ga­tor i Eds al­lé som grän­sar till Präst­gårds­mar­ken döps en­ligt te­mat ”yr­ken in­om kyr­kan”. Vad namn­be­red­ning­en dock ha­de mis­sat var att Di­a­kong­a­tan och Pas­tors­ga­tan re­dan ha­de be­slu­tats som namn på en kom­man­de ga­ta och ett cy­kel­stråk i Präst­gårds­mar­ken. Nu mås­te namn­be­red­ning­en kom­ma på två nya namn i Eds al­lé.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

OMDÖPT. Två ga­tor i det nya bo­stads­om­rå­det Eds al­lé fick sam­ma namn som två ga­tor som ska byg­gas i grann­om­rå­det Präst­gårds­mar­ken. Nu mås­te de by­ta namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.