Lam­borg­hi­ni bry­ter ny mark

Vi i Väsby - - Bil & Motor - FO­TO: LAM­BORG­HI­NI

SÄLJS I SVE­RI­GE. Lam­borg­hi­nis nya suv Urus har Sve­ri­ge­pre­miär på Fo­to­gra­fis­ka i Stock­holm den 2 mars.

Fe­ruc­cio Lam­borg­hi­ni var en tek­nik­in­tres­se­rad ita­li­e­na­re från Bo­log­na. Efter and­ra världs­kri­get liv­när­de han sig på att byg­ga om gam­la mi­li­tär­for­don till trak­to­rer, som de ita­li­ens­ka lant­bru­kar­na då var i ett stort be­hov av. Verk­sam­he­ten ut­veck­la­des se­dan till en av Ita­li­ens le­dan­de trak­tor­till­ver­ka­re.

Efter att ha bli­vit miss­nöjd med den Fer­ra­ri han köpt be­slöt sig Fe­ruc­cio att bör­ja till­ver­ka sport­bi­lar. Den hit­tills mest fram­gångs­ri­ka mo­del­len är Espa­da från 1968.

Lam­borg­hi­nis bi­lar till­ver­kas fort­fa­ran­de i sam­ma fa­brik i den lil­la byn Sant’Aga­ta Bo­log­ne­se. Äga­re är nu­me­ra Volks­wa­gen/Au­di.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.