E

Vi i Väsby - - Bil & Motor -

fter 80-ta­lets iko­nis­ka LM002 släp­per nu Lam­borg­hi­ni sin förs­ta suv. Urus, som be­ty­der uroxe, är byggd på VW-kon­cer­nens MLB-platt­form, som re­dan an­vänds av and­ra va­ru­mär­ken.

Men det har ta­git ett tag att få fram Urus. Förs­ta kon­cept­bi­len pre­sen­te­ra­des för sju år se­dan. Nu har den ita­li­ens­ka sta­ten slut­li­gen skju­tit till ett re­jält stöd vil­ket ska­par yt­ter­li­ga­re 500 ar­bets­till­fäl­len och kom­mer att in­ne­bä­ra en för­dubb­ling av Lam­borg­hi­nis år­li­ga pro­duk­tion.

Från 3 400 bi­lar till pro­gno­sti- ce­ra­de 7 000, vil­ket allt­så för­vän­tas re­vo­lu­tio­ne­ra Lam­borg­hi­nis till­va­ro.

Urus är ut­rus­tad med avan­ce­ra­de tek­nis­ka sy­stem för att as­si­ste­ra fö­ra­ren – som au­tobroms med kol­li­sions­var­ning, fart­hål­la­re, hel­ljusas­si­stans, söm­lös in­te­gre­ring av smar­ta te­le­fo­ner, med Andro­i­doch App­le-kom­pa­bi­li­tet. Lik­som släp­vagnsas­si­stans, ef­tersom Urus även kan fås med drag­krok.

Bi­len är ut­rus­tad med sex för­pro­gram­me­ra­de körlä­gen, vart och ett an­pas­sat efter oli­ka ty­per av kör­ning och ter­räng. I Nor­den åter­finns, för­u­tom i Kö­pen­hamn, Lam­borg­hi­ni se­dan drygt två år även i Mal­mö. Här säl­jer man bi­lar un­der ”Sin­ce we ma­de it pos­sib­le”.

– Men jag bru­kar sä­ga att vi har ett ”rock­star-va­ru­mär­ke”, be­rät­tar för­sälj­nings­chef Jo­han Mår­tens­son.

– Här skil­jer vi in­te på nå­gon, al­la får kom­ma pre­cis som de är.

– Vi har al­la oli­ka slags kun­der. Man kan kom­ma in i slit­na je­ans och t-shirt hos oss, som en mer ele­gant out­fit. En Lam­borg­hi­ni står för sig själv. Och många kör med sin bil året runt.

Med sin unik­het kan Lam­borg­hi­ni kos­ta på sig att va­ra kax­ig.

– Vi pro­du­ce­ra­de 2017 3 400 bi­lar i he­la värl­den, varav 44 nya sål­des här i Mal­mö. Det är all ti­me high, be­rät­tar Jo­han.

– Vi har många kun­der i yng­re me­del­ål­dern med ett brin­nan­de mo­tor­in­tres­se. Kanske en dröm går i upp­fyl­lel­se som man bu­rit med sig se­dan barn­do­men och plan­schen på väg­gen i pojk- el­ler flick­rum­met. På två år har man haft 650 prov­kör­ning­ar. Sport­sek­tio­nen går bra men nu kom­mer Urus, som allt­så vän­der sig till en ny och bre­da­re kund­grupp.

– Vår vision är att den ska va­ra en var­dags­bil för fa­mil­jen som vill ta sig fram bå­de i stan och på lan­det. Häst- el­ler hund­folk som gil­lar att va­ra ute. Urus ska an­vän­das, in­te stå och ski­na på upp­far­ten, sä­ger Jo­han Mår­tens­son.

Lam­borg­hi­ni Urus för­vän­tas säl­jas i drygt 30 ex­em­plar i Sve­ri­ge per år. För 2018 är 14 bi­lar av­de­la­de, som till stor del re­dan är upp­bo­ka­de. Le­ve­rans sker i ok­to­ber.

Ca­ri­na Svens­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.