90 000 bi­lar får kör­bud i in­ners­tan 2019

Vi i Väsby - - Bil & Motor - FO­TO: MOSTPHOTOS

Trans­port­sty­rel­sen har räk­nat på kost­na­den för bi­lä­ga­re som mås­te kö­pa ny bil när mil­jö­zo­ner­na i Stock­holms in­nerstad trä­der i kraft, vil­ket för­mod­li­gen sker 2019.

Un­ge­fär 90 000 bi­lar kom­mer då för­bju­das att kö­ras i in­ners­tan, vil­ket kom­mer kos­ta bi­lä­gar­na cir­ka 10,8 mil­jar­der kro­nor. I sum­man in­går bå­de de som bor i de tänk­ta mil­jö­zo­ner­na och de som pend­lar till Stock­holms in­nerstad.

Re­ge­ring­en hål­ler just nu på att ta fram det slut­gil­ti­ga för­sla­get på mil­jö­zo­ner­nas ut­form­ning.

Ut­ö­ver kost­na­der­na för bi­lä­gar­na har Trans­port­sty­rel­sen räk­nat ut Stock­holms stad be­räk­nas be­hö­va läg­ga 32 mil­jo­ner kro­nor på pro­jek­tet me­dan be­lop­pet för lands­ting­et och kol­lek­tiv­tra­fi­ken är upp­skat­tat till 130 mil­jo­ner kro­nor.

Kost­na­den för fö­re­tag och or­ga­ni­sa­tio­ner in­te in­räk­nat. STOPP. De nya mil­jö­zo­ner­na kom­mer bli en dyr af­fär för bi­lä­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.