Pop­kör för al­la

Vi i Väsby - - Det Händer -

Joyvo­ice är pop­kö­rer för al­la som vill sjunga. Ny­bör­ja­re som sång­van. Vi har kö­rer över he­la lan­det och på vår hem­si­da kan du en­kelt sö­ka fram dom kö­rer som finns i din stad. Att sjunga i Joyvo­ice ska hand­la om att få kopp­la bort var­da­gen för en stund och ba­ra va­ra ”här och nu” i po­si­tiv ener­gi och här­ligt sån­g­ös. Vi an­vän­der oss in­te av no­ter och inga spe­ci­el­la för­kun­ska­per be­hövs då vå­ra körle­da­re lär ut al­la lå­tar och stäm­mor på ge­hör un­der kör­re­pen. Adress för vidare in­fo samt an­mä­lan: https://joyvo­ice.se/ko­rer/stock­holm-upp­landsvaes­by-vt2018. Plats: Oden­sko­lans Gym­nas­tik­sal. Tid: Mån­da­gar kl 18.30–19.45 un­der ti­den 12 mars–4 ju­ni.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.