Sha­di Bi­tar vill hjäl­pa till att öka läsan­det V

Vi i Väsby - - Det Händer -

äs­by­bon Sha­di Bi­tars liv bör­ja­de i Sy­ri­en och sta­den Al Ma­li­kie, en ort där den sy­risk-or­to­doxa kyr­kans tro­en­de var i ma­jo­ri­tet.

– Det fanns ing­en bok­han­del där vi bod­de. Min pap­pa fick re­sa långt för att få tag på böc­ker och en bok var den bäs­ta pre­sen­ten man kun­de få. En gång i må­na­den bru­ka­de jag få en bok, sä­ger Sha­di Bi­tar.

Han kom till Sve­ri­ge som el­va­å­ring 1989, men har än­då fina min­nen av sin barn­dom in­nan för­äld­rar­na tog fa­mil­jen till Sve­ri­ge av po­li­tis­ka skäl.

– Jag minns li­te. Det var så varmt på som­rar­na, så vi bru­ka­de so­va på tak­ter­ras­sen. Man minns li­te så­na spe­ci­el­la sa­ker.

Men läs­ning­en har satt tyd­li­ga spår sen barn­do­men. Sha­di Bi­tar in­ser vik­ten av läs­ning och han och frun Lai­la lä­ser myc­ket för si­na eg­na barn.

– Som för­äl­der be­hö­ver man reg­ler som ger ba­lans åt bar­nen. Vi bru­kar kö­ra en 5/2-me­tod med bar­nen. Två da­gar, ons­da­gar och lör­da­gar får de spe­la tv-spel. De öv­ri­ga fem da­gar­na lä­ser vi. Det fun­ge­rar jät­te­bra, sä­ger Sha­di Bi­tar. Han me­nar att läs­ning ti­digt ger en va­na för bar­nen och att de där­för sko­las in i att tyc­ka att det är ro­ligt med läs­ning. Om bar­nen ut­veck­lar läs­hu­vu­den kan det ge för­de­lar se­na­re i li­vet.

– Det ger en ef­fekt på bar­nens fram­gång i sko­lan om man har det här verk­ty­get för kun­skaps­in­hämt­ning från bör­jan. Äm­ne­na i sko­lan blir myc­ket ro­li­ga­re. BARN­BÖC­KER. Sha­di Bi­tar och frun Lai­la är no­ga med att lä­sa för si­na barn.

”Vi bru­kar kö­ra en 5/2-me­tod med bar­nen. Två da­gar, får de spe­la tv­spel. De öv­ri­ga fem da­gar­na lä­ser vi. Det fun­ge­rar jät­te­bra.”

Läsan­det av­speg­lar sig även i yr­kes­li­vet för Sha­di Bi­tar. Han har till­sam­mans med ku­si­nen Ni­nos Mal­ki ti­di­ga­re dri­vit ett ljud­boks­för­lag. Nu har de star­tat upp Nex­to­ry, en bok­tjänst med tu­sen­tals eböc­ker och ljud­böc­ker.

– Vi ska hjäl­pa till att öka läsan­det. Vi för­flyt­tar det dit där folk be­fin­ner sig, fram­för skär­mar­na. Ge­nom att ha Nex­to­ry var man än be­fin­ner sig för­hind­rar man att an­nat kon­kur­re­rar ut läsan­det. Vi tyc­ker in­te skärm­tid är nå­got ne­ga­tivt. Det hand­lar sna­ra­re om vad man gör med den, sä­ger Sha­di Bi­tar. Jo­nas Carls­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.