Det be­hövs häxvrål från män­nen ock­så

På in­ter­na­tio­nel­la kvin­no­da­gen de­la­de Väns­ter­par­ti­et ut häxvrål för att upp­märk­sam­ma den eko­no­mis­ka ojäm­ställd­he­ten. Kvin­nor, som grupp, för­lo­rar drygt två mil­jo­ner i livs­in­komst på grund av att de­ras ar­betsin­sat­ser vär­de­ras läg­re.

Vi i Väsby - - Insändare - An­ders Rosén

Bor­de män in­te bry sig en­ligt M?

Kvin­nor får i ge­nom­snitt 67 pro­cent av män­nens pen­sio­ner. Gör jäm­ställt! Mo­de­ra­ter­na sva­ra­de myc­ket märk­ligt.” V sak­nar tro­vär­dig­het ef­tersom det är män som dri­ver frå­gan om jäm­ställd­het”. Bor­de män in­te bry sig en­ligt M? I Väns­ter­par­ti­et gör vi ge­men­sam sak, kvin­nor och män till­sam­mans står upp för jäm­ställd­het.

Män som vill ha ett rätt­vi­sa­re sam­häl­le so­li­da­ri­se­rar sig för kvin­nors rät­tig­he­ter och li­ka möj­lig­he­ter. Mot orätt­vi­sa lö­ner, snä­va nor­mer, sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och köns­re­la­te­rat våld. En själv­klar­het för mig. Jag är stolt över att just nu va­ra i en po­si­tion där jag kan för­änd­ra och dri­va på de­bat­ten.

Men män som grupp är ock­så i vik­ti­ga av­se­en­de för­lo­ra­re på den rå­dan­de ge­nus­ord­ning­en. De nor­mer vi fost­ras in i ger oss säm­re till­gång till att vi­sa käns­lor och byg­ga dju­pa­re so­ci­a­la re­la- ti­o­ner. Män är starkt över­re­pre­sen­te­ra­de i själv­mords­sta­tistik och miss­bruk. Pap­por har ge­ne­rellt sätt säm­re kon­tak­ter med si­na barn. Män drab­bas i störst ut­sträck­ning av mäns vålds­ut­öv­ning. Poj­kar som grupp pre­ste­rar säm­re än flic­kor och ris­ke­rar att hal­ka efter i ett allt mer krä­van­de kun­skaps­sam­häl­le. Det bor­de män hö­ja si­na rös­ter för att för­änd­ra.

Kvin­nor och män har allt att vin­na på den ökad fri­hets­grad som jäm­ställd­het kan med­fö­ra. När ge­nusmönst­ren blir mind­re snä­va kan vi väl­ja vå­ra liv mer efter in­tres­se och per­son­lig lägg­ning. Jag är helt över­ty- gad om att väl­digt många män kän­ner sig be­grän­sa­de i si­na rol­ler och de krav de ska le­va upp till.

Där­för är mo­de­ra­ter­nas ut­spel så få­nigt. Up­pen­bar­li­gen vill M slip­pa ta de­bat­ten om hur det ojäm­ställ­da Väs­by fun­ge­rar och vil­ket ut­fall det får för män och kvin­nor. Väns­ter­par­ti­et vill kro­ka arm med al­la som vill för­änd­ra och gö­ra jäm­ställt istäl­let för att gö­ra det­ta till en are­na för po­li­tis­ka pa­jas­kons­ter. Vi har ta­git fram en rap­port om lä­get för jäm­ställd­he­ten i Väs­by 2018. Vi dri­ver på för jäm­ställd­hets­in­te­gre­ring i kom­mu­nen. Vad gör M för jäm­ställd­het – an­nat än att klan­ka ned på att jag är man och där­för skul­le sak­na tro­vär­dig­het i att dri­va jäm­ställd­hets­frå­gor?

FO­TO: VÄNTERPARTIET

HÄXVRÅL. Var Väns­ter­par­ti­ets vin­kel på In­ter­na­tio­nel­la kvin­no­da­gen i Väs­by i dag. Här ses Ni­ke Dahlskog och i bak­grun­den Leif Bej­hed.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.