Bil­be­sikt­ning­en sak­nar ord­ning och re­da

Vi i Väsby - - Insändare - Ove Gustafs­son

Nu är vi där jag vars­la­de om ge­nom in­sän­da­re när Svensk Bil­prov­ning av­re­gle­ra­des och sta­ten sål­de ut 70 pro­cent av be­sikt­nings­an­sva­ret. Vi har idag ut­ö­ver stat­li­ga Svensk Bil­prov­ning fler än fem pri­va­ta be­sikt­nings­fö­re­tag. Bi­lä­gar­na får ett an­tal kal­lel­ser till be­sikt­ning i oli­ka prislä­gen från oli­ka fö­re­tag i en strid ström. Den öka­de till­gäng­lig­he­ten över he­la lan­det och pris­kon­kur­ren­sen ute­blev.

Den 20 maj kom­mer näs­ta re­gel­änd­ring som in­ne­bär att bi­lar­na kan be­sik­ti­gas när som helst in­om 14 må­na­der från för­ra be­sikt­ning­en, vil­ket in­ne­bär att du kan efter en god­känd be­sikt­ning gö­ra en ny be­sikt­ning efter ex­em­pel­vis sex må­na­der.

Vil­ka skall hål­la re­da på al­la des­sa be­sikt­nings­till­fäl­len? Det blir ju bi­lä­ga­ren själv. Ti­di­ga­re, fö­re av­re­gle­ring­en, höll ju stat­li­ga Svensk Bil­prov­ning kon­troll på när var­je for­don skul­le in­stäl­las för be­sikt­ning.

Den här be­sikt­nings­ord­ning­en kan nu lik­stäl­las med ex­vis sot­ning av egen bygg­nad som idag lig­ger helt på fas­tig­hets­ä­ga­rens eg­na an­svar.

Vi får hop­pas att po­li­sen får till­gång till ett bra da­ta­sy­stem för att se om det har gjorts fle­ra be­sikt­ning­ar un­der 14 må­na­der och vil­ka som är god­kän­da el­ler un­der­kän­da för re­spek­ti­ve for­don.

Det­ta är pri­va­ti­se­ring­ens trå­ki­ga ut­veck­ling att jäm­stäl­las med att apo­te­ken idag säl­jer smink.

FO­TO: MOSTPHOTOS

Det finns in­te läng­re nå­gon ord­ning in­om bil­prov­ning, det me­nar in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.