Po­pu­lär ung­doms­gård vill in­fö­ra med­lem­skap

Ung­doms­verk­sam­he­ten Nav1 i Mes­sing­en har bli­vit så po­pu­lär att man nu har tving­ats be­grän­sa an­ta­let be­sö­ka­re och in­fö­ra krav på med­lem­skap. – Re­ak­tio­ner­na från ung­do­mar­na har mesta­dels va­rit po­si­ti­va, sä­ger fri­tids­le­da­ren He­at­h­c­liff Fa­riñez.

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te Årling char­lot­te.ar­ling@ di­rekt­press.se

En van­lig fre­dags­kväll har Nav1, kom­mu­nens öpp­na ung­doms­verk­sam­het i Mes­sing­en, kun­nat ha upp­åt 200 be­sö­ka­re. Det är för många ung­do­mar för per­so­na­len och för lo­ka­ly­tan.

– En ut­vär­de­ring vi­sar att verk­sam­he­ten har bli­vit väl­digt po­pu­lär, kanske för po­pu­lär, sä­ger kul­tur- och fri­tids­che­fen Ma­ria Röst­berg. För ett par vec­kor se­dan pre­sen­te­ra­de Ma­ria Röst­berg och ung­doms­che­fen Ro­se­Ma­rie Olihn där­för ett nytt Nav1-kon­cept för kom­mun­po­li­ti­ker­na: ett max­tak på 120 be­sö­ka­re samt krav på med­lem­skap.

– Att ha en trygg, sä­ker verk­sam­het där när man är i verk­sam­he­ten mår bra, mås­te va­ra vik­ti­ga­re än att 200 får kom­ma in. Det är in­te håll- bart med den per­sonal­grupp och det ut­rym­me som vi har, sa­de Ro­se-Ma­rie Olihn.

– Även om lo­ka­ler­na kan ta 200 per­so­ner in­klu­si­ve multi­hal­len, så be­hö­ver vi ur ett ar­bets­mil­jö­per­spek­tiv ock­så sät­ta en gräns, sa­de Ma­ria Röst­berg. Kra­vet på med­lem­skap be­skrivs bland an­nat som en trygg­hets­frå­ga. I fall nå­gon av ung­do­mar­na skul­le rå­ka ut för en olyc­ka finns kon­takt­upp­gif­ter till an­hö­ri­ga el­ler till ung­do­mens bo­en­de.

Det är ock­så ba­ra ung­do­mar som bor i Väs­by el­ler som har Väs­by­an­knyt­ning som får bli med­lem­mar, för­kla­ra­de Ro­se-Ma­rie Olihn:

– Vi tyc­ker att al­la i så stor ut­sträck­ning som möj­ligt ska kun­na hit. Men säg att det kom­mer fem­ton ung­do­mar från Sol­len­tu­na, som in­te kän­ner nå­gon här i Väs­by och som in­te har nå­gon an­knyt­ning hit, då tyc­ker vi att vi ska kun­na sä­ga ”nej tack”. Un­der den förs­ta vec­kan se­dan in­fö­ran­det har cir­ka 120 ung­do­mar skaf­fat med­lem­skap.

– De fles­ta tyc­ker att det är bra och ro­ligt. De tyc­ker att det är po­si­tivt att få va­ra med, sä­ger fri­tids­le­da­ren He­at­h­c­liff Fa­riñez.

Han tyc­ker själv att fre­dags­kväl­lar­na med 200 ung­do­mar har va­rit han­ter­ba­ra, men han kon­sta­te­rar än­då att Nav1 har va­rit allt­för po­pu­lärt.

– Det är vi le­da­re som har styrt det så, när vi har ar­ran­ge­rat ro­li­ga till­ställ­ning­ar som fre­da­gar­nas ”open mic” (öp­pen mik­ro­fon). Men 200 ung­do­mar blev li­te myc­ket, sä­ger han. In­fö­ran­det av med­lem­skaps­krav har ock­så lett till den öns­ka­de ef­fek­ten, sä­ger han.

– Ja, vi blev ju så po­pu­lä­ra så det blev för myc­ket folk. Nu är det in­te li­ka myc­ket på sam­ma sätt. Vi har haft 120 per­so­ner som mest nu.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

AC­CEP­TE­RA. Fri­tids­le­da­ren He­at­h­c­liff Fa­riñez (med mik­ro­fo­nen på sce­nen) sä­ger att ung­do­mar­na är po­si­ti­va till in­fö­ran­det av med­lems­kort på Nav1.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

200. Så många ung­do­mar har kun­nat va­ra på plats en fre­dags­kväll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.