Så många Väs­byung­do­mar har tes­tat nar­ko­ti­ka

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Jo­nas Carls­son

En fem­te­del av ele­ver­na i års­kurs två på gym­na­si­et har nå­gon gång an­vänt nar­ko­ti­ka. Det vi­sar en un­der­sök­ning från Läns­sty­rel­sen.

Det är ele­ver som 2016 gick and­ra året på gym­na­si­et som har fått sva­ra på frå­gor om si­na drog-och al­ko­hol­va­nor i den så kal­la­de Stock­holmsen­kä­ten.

Un­der­sök­ning­en vi­sa­de att 20 pro­cent av poj­kar­na och 19 pro­cent av flic­kor­na i Väs­by nå­gon gång ha­de tes­tat nar­ko­ti­ka.

När det gäl­ler hur många som ha­de pro­vat nar­ko­ti­ka un­der den se­nas­te fyra­vec­kors­pe­ri­o­den var siff­ran fy­ra pro­cent bland poj­kar och fem pro­cent bland flic­kor.

Av dem som in­te an­vänt nar­ko­ti­ka var det 51 pro­cent som haft en möj­lig­het att prö­va nar­ko­ti­ka bland poj­kar­na och 38 pro­cent bland flic­kor­na.

FOTO: MOSTPHOTOS

PRO­VAT. 20 pro­cent av poj­kar­na och 19 pro­cent av flic­kor­na i Väs­by nå­gon gång ha­de tes­tat nar­ko­ti­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.