Syst­rar bil­dar starkt BSK-för­svar

Boll­stanäs släpp­te in 17 mål på 22 mat­cher med en ”akut­lös­ning” som mitt­backspar för­ra sä­song­en. I år vill syst­rar­na Sa­bi­na och Nicole Lund­ström stänga till än­nu bätt­re.

Vi i Väsby - - Sport -

In­för för­ra sä­song­ens förs­ta trä­nings­match viss­te BSKträ­na­ren Kal­le Fremd­ling in­te hur han skul­le for­me­ra back­lin­jen centralt. Sa­bi­na Lund­ström var gju­ten och det lu­ta­de åt Ma­lin Ei­sälä Eng­dahl skul­le bli part­nern trots hen­nes gif­ti­ga of­fen­siv. Men ”Mal­lan” drab­ba­des av en hu­vud­ska­da i trä­nings­mat­chen och an­sva­ret över­läts på Nicole Lund­ström. Syst­rar­na ha­de ald­rig ti­di­ga­re spe­lat så tajt ihop – från­sett hem­ma på tom­ten. l flickå­ren var ba­ra Nicole back he­la ti­den. Yt­ter­back. Sa­bi­na var mitt­back sista åren i F97, men om­sko­la­des till for­ward när hon nåd­de dam­la­get.

– Nej, jag såg det ald­rig som en nöd­lös­ning ut­an trod­de att de skul­le bil­da ett bra mitt­backspar, sä­ger trä­na­ren Kal­le Fremd­ling

2017 släpp­te BSK in 17 mål på 22 mat­cher, del i det ha­de Sa­bi­na, 20 och Nicole, 18.

– Vi är väl­digt en­vi­sa, man sät­ter sig in­te på oss, sä­ger Sa­bi­na om de­ras per­son­lig­het.

Nicole fyl­ler på med att de har an­svars­ta­gan­det ge­men­samt. Bå­da har ge­nom åren va­rit lag­kap­ten el­ler vice lag­kap­ten och de brin­ner för BSK.

Olik­he­ter­na är bland an­nat att Sa­bi­na är slar­vig och Nicole ord­ning­sam.

– Jag har min väs­ka pac­kad da­gen in­nan, Sa­bi­na står där i sista mi­nu­ten, sä­ger Nicole.

Hon får in­te on­da ögat till­ba­ka, så det tycks över­ens­stäm­ma med san­ning­en. Sa­bi­na be­skri­ver sitt rum som ett bomb­ned­slag och att det är per­fekt ord­ning i Ni­co­les. På plan hit­tas fler olik­he­ter. Nicole be­skri­ver sys­tern som ”stark, sta­bil, nick­sä­ker och med ett jäk­ligt till­slag”.

Nicole har ”spel­sin­ne, koll på var med­spe­lar­na och är bryt- och pass­nings­sä­ker”, en­ligt Sa­bi­na.

Sum­man är en bra kom­bi­na­tion.

– Att ha syr­ran bred­vid sig ska­par en trygg­het. Hon vet vad jag ska gö­ra, jag vet vad hon är bäst på, sä­ger Nicole.

Dock går Kal­le Fremd­ling ett steg till. Han tyc­ker att bå­da har spel­sin­ne och att Nicole fy­sis­ka spel blom­ma­de.

– Nicole lev­de upp till för­vänt­ning­ar­na och li­te mer än så i fjol, sä­ger han.

Syst­rar­na för­sö­ker för­de­la rol­ler­na så att Sa­bi­na går på höga in­lägg och Nicole stö- MITT­BACKSPAR. Syst­rar­na Sa­bi­na och Nicole Lund­ström fick plöts­ligt ut­gö­ra BSK:s för­svar. ter när mot­stån­dar­na at­tac­ke­rar med boll­tril­lan­de centralt.

Ibland gör mot­stån­dar­na än­då mål.

– Jo, jag är väl den som ry­ter till of­ta­re. Jag kan se när hon vill ry­ta till­ba­ka, of­tast gör hon som jag sä­ger istäl­let, sä­ger Sa­bi­na med ett stort le­en­de.

För Nicole är det inga pro­blem.

– Hon är äld­re, har mer ru­tin. Så det är okej om hon skäl­ler.

De ser även en för­del i att de till­sam­mans kan ana­ly­se­ra mat­cher när de kom­mer hem. Ing­en in­om BSK ta­lar om an­nat än se­rie­se­ger. Syst­rar­na Lund­ström är li­ka säk­ra. Se­ri­en star­tar med det många gis­sar är se­ri­e­fi­na­len – hem­ma mot Gam­la Upsa­la SK den 15 april.

– Vi tar dom di­rekt, de är li­ka bra att sät­ta vår prä­gel på sä­song­en. Så att GUSK och al­la and­ra vet, sä­ger Sa­bi­na. Jon­ny Andersson TI­DEN GÅR. Syst­rar­na Lund­ström som små.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.