Klas Lund­kvist ny ord­fö­ran­de i Väs­bys hem­bygds­för­e­ning

Vi i Väsby - - Familj - FOTO: PRIVAT

Upp­lands Väs­bys Hem­bygds­för­e­ning har fått en ny ord­fö­ran­de. I mit­ten av mars val­des Klas Lund­kvist till ord­fö­ran­de för för­e­ning­en.

Klas Lund­kvist har sut­tit med i sty­rel­sen i 20 år och ef­ter­trä­der nu Kjerstin Björk­man som har hål­lit i ord­fö­ran­de­klub­ban i 15 år.

Klas Lund­kvist har bott i Väs­by se­dan 1984. Han är ut­bil­dad ar­ki­tekt och har un­der 20 år ar­be­tat som an­tik­va­rie med stads­hi­sto- ris­ka frå­gor på Stads­mu­se­et i Stock­holm. Han sit­ter även i sty­rel­sen för Stock­holms läns hem­bygds­för­bund.

Nu ser han med spän­ning fram emot de kom­man­de åren.

– Det kom­man­de året blir spän­nan­de. Kom­mu­nen har be­slu­tat att gö­ra en ny Kul­turmil­jöstra­te­gi, det som ti­di­ga­re kal­la­des Kul­turmil­jöpro­gram. Det är verk­li­gen dags för det­ta, det ti­di­ga­re pro­gram­met kom 1988. Kom­mu­nen har nu änt­li­gen an­ställt en kom­mu­nan­tik­va-

”Det kom­man­de året blir spän­nan­de.”

rie. Hem­bygds­för­e­ning­en har se­dan tjäns­ten drogs in i mit­ten av 1990-ta­let ar­be­tat för att den åter­be­sät­tes, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de. NY PÅ POSTGEN. Klas Lund­kvist har valts till ny ord­fö­ran­de för Upp­lands Väs­by hem­bygds­för­e­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.