Björn e-seg­lar Ös­ter­sjön runt

Dröm­men kring seg­ling är väl all­tid att gö­ra det ut­an ben­sin. Det ska bli verk­lig­het för Björn Ber­toft. Ge­nom en 2000 sjö­mil lång seg­lats till sju län­der ska han i som­mar kla­ra sig ut­an en drop­pe fos­silt bräns­le och helt ut­an land­ström.

Vi i Väsby - - Bil & Motor -

dos svens­ka agen­ter KGK är myc­ket en­ga­ge­ra­de, be­rät­tar Björn. Bå­tens ben­sin­mo­tor har er­satts med lan­dets förs­ta elekt­ris­ka Torqee­do pod-dri­ve med pro­pel­ler som kan ladda de två lit­hi­um­bat­te­ri­er­na. El fylls även på med sol­cel­ler i stor­seg­let och på däck.

Björn Ber­toft pla­ne­rar att un­der sin seg­lats träf­fa van­ligt båt­folk för att pra­ta sol, vind och vat­ten på bryg­gor­na längs sin rutt: Oslo-Gö­te­borg- Ska­gen- Aar­hus- Ki­el- Ro­stock-Kö­pen­hamn-Mal­mö-Ysta­dBorn­holm/ Christainsø- Åhus Karls­kro­na- Kal­mar- Borg­hol­mVis­by- Ri­ga- Tal­lin- Helsing­forsÅ­bo-Ma­ri­e­hamn och Stock­holm.

– Jag hop­pas den här seg­ling­en blir ett ”cli­ma­te-sta­te­ment” som sät­ter fo­kus på fos­sil­fria al­ter­na­tiv till van­li­ga båt­mo­to­rer, sä­ger Björn.

Ma­ri­na el­mo­to­rer re­pre­sen­te­rar idag en myc­ket li­ten del av al­la båt­mo­to­rer. En­bart i Sve­ri­ge finns ca 800 000 fri­tids­bå­tar varav cir­ka hälf­ten har mo­tor. Men an­de­len el­mo­to­rer ökar sta­digt och här finns en enorm mil­jö­vinst att gö­ra ge­nom att gå ifrån mo­tor­tek­nik ba­se­rat på fos­si­la bräns­len.

Bort­sett från att han kan ladda bat­te­ri­er­na med pro­pel­lern me­dan han seg­lar, så slip­per Björn Ber­toft nu­me­ra den tunga mo­torn, tan­ken, al­la slang­ar, skrov-, skott- och däcks­ge­nom­fö­ring­ar och bly­bat­te- ri­er­na. Med dem för­svann även ljud, lukt, av­ga­ser, ris­ker för läc­kage och kost­na­der för bräns­le. I ham­nar­na pla­ne­ras mö­ten i sitt­brun­nen med lo­ka­la ”gre­enups” och unga håll­bar­hets-evan­ge­lis­ter.

In­ter­vju­er kring nya kli­mats­mar­ta lös­ning­ar, fun­de­ring­ar om fram­ti­den och ban­bry­tan­de fors­kar­rön kom­mer ut­gö­ra en röd tråd i den be­rät­tel­se som skall de­las på so­ci­a­la me­di­er och ef­ter ”mål­gång” sam­man­ställs i bå­de en kor­ta­re do­ku­men­tär­film och ett ut­bild­nings­ma­te­ri­al.

Björn och hans be­sätt­ning kom­mer även trå­la ef­ter mikro­plas­ter för att kun­na ska­pa sig en bild av vat­ten­lä­get längs vå­ra svens­ka och grann­län­der­nas kus­ter un­der ve­ten­skap­lig led­ning av Mar­tin Has­sellöv, pro­fes­sor vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet och skep­pa­re på forsk­nings­far­ty­get Hrim­fa­re (Chal­lenge 67 se­gel­far­tyg). Carina Svens­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.