J

Vi i Väsby - - Bil & Motor -

ag har seg­lat se­dan barns­ben och är lyck­lig äga­re till Sma­ragd, en 34 fots klas­sisk skär­gårds­krys­sa­re. Vi köp­te den 1991 och fa­mil­jen till­bring­a­de många här­li­ga år om­bord, be­rät­tar Björn Ber­toft.

Bå­ten sål­des 2003 men se­dan för­ra året är den till­ba­ka i Björns ägo igen.

– Den har 27 år på nac­ken och när jag skul­le re­no­ve­ra den slog det mig plöts­ligt att jag in­te stäl­ler upp på det här läng­re. Vi sö­ker lugn och orörd na­tur i skär­går­den, men åker om kring och för­o­re­nar ha­ven med vå­ra ben­sin­mo­to­rer.

Ef­ter li­te re­se­arch hit­ta­de han pro­du­cen­ten Torqee­do och blev blixt­för­äls­kad i den lil­la re­na båt­mo­torn. En förs­ta tan­ke har nu ut­veck­lat sig till ett stort pro­jekt. Un­der ju­ni, ju­li, au­gusti på­går seg­lat­sen och det är fram­för allt ung­do­mar som kom­mer att föl­ja med på bå­ten.

– Jag vill bju­da dem på en upp­le­vel­se sam­ti­digt som vi med­ve­tan­de­gör oss om mil­jöfrå­gor­na. Även fors­ka­re har en­ga­ge­rat sig för att stu­de­ra re­sul­ta­tet. Och Torqee-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.