Bygg en rik­tig sta­tion – in­te ett rymd­skepp

Vi i Väsby - - Insändare - FOTO: PRIVAT

GRAN­NAR. Kall­häll har fått nya mo­der­na sta­tions­bygg­na­der an­pas­sa­de ef­ter re­se­nä­rer­nas be­hov, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten som tyc­ker att Väs­by be­hö­ver en lik­nan­de lös­ning.

Vi ser fram emot att nya Väs­by­bor flyt­tar in i Eds al­lé och Fyrklö­vern de när­mas­te åren. Då be­hövs en väl fun­ge­ran­de sta­tion och buss­ter­mi­nal.

I sex år har Zaha Ha­dids skis­ser levt kvar på rit­bor­det i Väs­by, vil­ket vi­sar på pro­jek­tets kom­plex­i­tet. Men Väs­by En­tré står in­te och fal­ler med skru­va­de skyskra­por el­ler amö­ba­lik­nan­de sta­tions­bygg­na­der.

Sta­tions­bygg­na­der har va­rit vik­ti­ga sym­bo­ler för vårt sam­häl­le än­da se­dan järn­vä­gens ut­bygg­nad för 150 år se­dan. Vi ska in­te ge ef­ter för in­ter­na­tio­nel­la ar­ki­tek­ters fan­ta­si­er. In­te ens Uppsa­la med 215 000 in­vå­na­re tillät det när de pla­ne­ra­de och bygg­de sitt nya re­se­cen­ter som ri­ta­des av ett svenskt ar­ki­tekt­kon­tor.Det blev ett rym­lig re­se­cen­ter och en bred ljus tun­nel för gå­en­de och cy­klis­ter.

Vår grann­kom­mun Jär­fäl­la byg­ger rik­ti­ga sta­tio­ner. Bå­de Kall­häll och Barkar­by har fått nya mo­der­na sta­tions­bygg­na­der an­pas­sa­de ef­ter re­se­nä­rer­nas be­hov. Kall­hälls nya sta­tion har dess­utom en ny vä­der­skyd­dad bro över järn­vä­gen. Det är vad vi be­hö­ver i Upp­lands Väs­by. En rik­tig sta­tion. In­te ett rymd­skepp. Tho­mas Fäldt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.