Årets april­skämt på Fa­ce­book

Vi i Väsby - - Nyheter -

Ad­mi­nist­ra­tö­ren till ”Det är i Väs­by det hän­der” på Fa­ce­book för­sök­te lu­ra de 16 000 med­lem­mar­na att po­li­sen skul­le bju­da på en spe­ci­alupp­vis­ning den 1 april:

” Vi i ad­min har fått till vår kän­ne­dom att po­li­sen i Väs­by/ Sig­tu­na/Sol­len­tu­na föl­jer den­na grup­pen. Och dom har gi­vet­vis sett al­la som ver­kar ny­fik­na och upp­skat­tar de­ras när­va­ro när dom ar­be­tar upp­i­från luf­ten i he­li­kop­tern. Där­för tänk­te dom bju­da oss på en flygupp­vis­ning idag kl 14.00, dom kom­mer hål­la sig i stör­re de­lar av Väs­by, så håll ut­kik.”

Väs­by rid­sko­la april­skäm­ta­de att en av ridsko­le­pon­ny­er­na ha­de en mu­la – en kors­ning mel­lan häst­sto och ås­ne­hingst – till mor.

FOTO: DI­REKT­PRESS AR­KIV/MOSTPHOTOS

SKOJ. Po­lishe­li­kop­terupp­vis­ning och ridsko­le­pon­ny med spän­nan­de härstam­ning var någ­ra av april­skäm­ten i Väs­by i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.