Tjäns­te­män­nen vill flyt­ta till Op­ti­mus

Vi i Väsby - - Sidan 1 - FOTO: MICHAEL FOLMER/ARKIV/CHARLOTTE ÅRLING

Om tjäns­te­män­nen fick be­stäm­ma skul­le kom­mu­nen sam­lo­ka­li­se­ra i Op­ti­mus­om­rå­det, in­te byg­ga ett nytt kom­mun­hus i Väsby En­tré.

– Ut­i­från ris­ker, tids­pla­nen och med­ar­be­tar­per­spek­ti­vet, mo­ti­ve­rar kom­mun­di­rek­tör Hil­le­vi Eng­ström för­sla­get.

I för­ra vec­kan re­dogjor­de Hil­le­vi Eng­ström in­för po­li­ti­ker­na hur tjäns­te­män­nen har re­so­ne­rat kring sam­lo­ka­li­se­ring­en av kom­mu­nens an­ställ­da, vil­ka i dag är ut­sprid­da på fy­ra stäl­len. Op­ti­mus­om­rå­det är tjäns­te­män­nens för­slag.

– Re­dan 2013 på­bör­ja­des pro­ces­sen med att hit­ta nya lo­ka­ler för de kom­mu­nan­ställ­da. I no­vem­ber 2015 be­slu­ta­de kom­mu­nen om ett pro­jekt­di­rek­tiv där det sa­des att lo­ka­ler­na skul­le lig­ga vid Väsby En­tré, nä­ra kom­mu­ni­ka­tio­ner, och att Väs­by­bor­nas in­be­tal­da skat­ter skul­le gå till väl­färd – vil­ket tol­ka­des som att eko­no­misk åter­håll­sam­het gäll­de, in­led­de Hil­le­vi Eng­ström sin pre­sen­ta­tion.

I maj 2017 skrev kom­mu­nen ett in­ten­tions­av­tal med Al­ma pro­per­ty part­ners om att hy­ra lo­ka­ler i be­fint­li­ga bygg­na­der i Op­ti­mus­om­rå­det.

– Vi har le­ve­re­rat det som kom­mun­sty­rel­sen har be­ställt: kol­lek­tiv­tra­fik­nä­ra lo- ka­ler till en rim­lig kost­nad med in­flytt­ning år 2020, kon­sta­te­ra­de Hil­le­vi Eng­ström.

På kom­mun­sty­rel­sens mö­te gick Miljöpartiet och Al­li­an­sen dock emot ord­fö- ran­dens och tjäns­te­män­nens för­slag, och rös­ta­de för ett kom­mun­hus i Väsby En­tré i stäl­let för Op­ti­mus.

Huruvi­da kom­mun­hu­set ska fun­ge­ra som drag­plås­ter i Op­ti­mus­om­rå­det el­ler i Väsby En­tré, det kan man tvis­ta om, kon­sta­te­ra­de Hil­le­vi Eng­ström. Men hon på­pe­ka­de för po­li­ti­ker­na att nack­de­len med att byg­ga ett eget kom­mun­hus i stäl­let för att hy­ra lo­ka­ler är att det bin­der upp re­sur­ser: 400 mil­jo­ner kro­nor samt per­so­nal.

– Vi har and­ra sto­ra pro­jekt i kom­mu­nen som kom­mer att krä­va sto­ra lån: Väsby En­tré, Vi­lun­da, sko­lor och för­sko­lor. I det eko­no­mis­ka per­spek­ti­vet väger vi in om kom­mu­nen är rätt part att byg­ga, äga och för­val­ta en egen bygg­nad. Det tar re­sur­ser från and­ra stäl­len, sa­de Hil­le­vi Eng­ström. Ur med­ar­be­tar- och med­bor­gar­per­spek­tiv är det vik­tigt att sam­lo­ka­li­se­ring­en sker gans­ka snart. Det hän­der att med­bor­ga­re går fel ef­tersom kom­mu­nen finns på fy­ra plat­ser, och de an­ställ­da får bätt­re möj­lig­he­ter till sam­ar­be­te, bätt­re ar­bets­mil­jö och, för en del, ökad sä­ker­het.

– Sam­man­ta­get så re­kom­men­de­rar kom­mun­led­ning­en ut­i­från ris­ker, tids­plan och med­ar­be­tar­per­spek­ti­vet att hål­la fast vid Op­ti­mu­sal­ter­na­ti­vet, av­slu­ta­de Hil­le­vi Eng­ström.

BE­SLUT. Po­li­ti­ker­na i kom­mun­sty­rel­sen be­slu­ta­de den 3 april att fö­re­slå Väsby En­tré som kom­mun­huslo­ka­li­se­ring, in­te Op­ti­mus­om­rå­det. Hil­le­vi Eng­ström, högs­ta tjäns­te­man­nen i kom­mu­nen, satt med vid mö­tet (näst längst till väns­ter och sto­ra bil­den).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.