Krav på sänkt hy­ra vid byg­get av Eds al­lé

Vi i Väsby - - Nyheter - FOTO: PRI­VAT

Väs­by­hems bo­stads­byg­ge i Eds al­lé stör så myc­ket att fle­ra hy­res­gäs­ter på Präst­gårds­vä­gen krä­ver sänkt hy­ra.

– Väs­by­hem tjä­nar på byg­get, men vad får vi? Ljud­stör­ning­ar, då­lig luft, dam­mi­ga bi­lar och då­li­ga vägar, sä­ger Ma­jid Es­hag­hi som är be­redd att gå till dom­stol.

Stan­dar­den på Präst­gårds­vä­gen har sänkts så myc­ket det se­nas­te året att fle­ra av Väs­by­hems hy­res­gäs­ter krä­ver sänkt hy­ra.

– Vi ha­de en fin gröny­ta som de har för­stört un­der byg­get. Präst­gårds­vä­gen finns in­te läng­re och par­ke­rings­om­rå­det har bli­vit en ga­ta som är otrygg för bar­nen, sä­ger Ma­jid Es­hag­hi. Kan man in­te för­vän­ta sig stör­ning­ar när det byggs i om­rå­det?

– Jo det kan man, och man kan in­te för­hind­ra ljud­stör­ning­ar, då­li­ga vägar och damm. Men Väs­by­hem får vi­sa öd­mjuk­het och sän­ka hy­ran för oss som bor KRI­TIK. Ma­jid Es­hag­hi är även kri­tisk till att his­sen i fler­fa­miljs­hu­set of­ta fast­nar. run­tom­kring, sär­skilt för oss som är de­ras hy­res­gäs­ter. För allt det här hand­lar om peng­ar, det är ju där­för de byg­ger, sä­ger Ma­jid Es­hag­hi. In­ne­bär in­te det­ta att al­la som bor vid ett byg­ge bor­de få er­sätt­ning?

– Det är Väs­by­hem som äger byg­get och mar­ken. När jag kla­ga­de på stör­ning­ar­na hän­vi­sa­de de mig till kom­mu­nen, men kom­mu­nen hän­vi­sa­de mig till­ba­ka till Väs­by­hem. Det här hand­lar om en stan­dard som in­te finns läng­re. Vad blir näs­ta steg?

– Jag kan gå till dom­stol. Jag har va­rit i kon­takt med Hy­res­nämn­den och de har hän­vi­sat mig till dom­sto­len.

Väs­by­hems vd Am­ra Bar­lov Lin­dqvist be­kla­gar stör­ning­ar­na, men sä­ger att fö­re­ta­get föl­jer Hy­res­nämn­dens re­kom­men­da­tio­ner för hy­res­re­duk­tion.

– Vi har gjort mät­ning­ar i Eds al­lé och de lig­ger un­der Bo­ver­kets rikt­vär­de. Bor man i en stor­stad där man byg­ger, så är stör­ning­ar nå­got man mås­te räk­na med.

Charlotte Årling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.