Han har ung­doms-OS i sik­te

Vi i Väsby - - Sport -

Andre­as Carls­son in­led­de täv­lingså­ret med en strå­lan­de fem­te­plats i Por­tu­gal.

Den unge Väsby SStri­athle­tens hu­vud­mål är Ung­doms-OS i Bu­e­nos Aires.

Andre­as Carls­son, 17 år se­dan för­ra lör­da­gen, är Väsby-fri­id­rot­ta­ren som bli­vit en av svensk tri­athlons störs­ta löf­ten. Som un­derå­rig slu­ta­de han fjol åt­ta på ung­domsEM i Pa­ne­vezys, Li­tau­en. Och i årets förs­ta täv­ling, in­gå­en­de i Eu­ro­pacu­pen för ju­ni­o­rer, slu­ta­de han fem­ma. Han var 33 se­kun­der ef­ter seg­ran­de norr­man­nen Vet­le Bergs­vik Thorn.

– Andre­as har al­la möj­lig­he­ter att bli bra, sä­ger Jo­achim Wil­lén, trä­na­re på riks­gym­na­si­et i Mo­ta­la där Väs­by­kil­len i som­mar av­slu­tar förs­ta läså­ret.

Andre­as var nöjd. Om än miss­nöjd över tids­av­stån­det upp till tä­ten ef­ter in­le­dan­de sim­ning­en. Han häm­ta­de in det un­der 20 kilo­me­ters cyk­ling, men se­dan fanns in­te de sista kraf­ter­na att kra­ma ur be­nen på halv­mi­lens löp­ning. Pla­ce­ring­en var än­då den bäs­ta av en svensk ju­ni­or på fle­ra år. Och Andre­as är två år yng­re än kon­kur­ren­ter­na i ju­nior­klas­sen.

– Jag ha­de gär­na haft mer spa­ra­de kraf­ter. Det är i sim­ning jag mås­te ut­veck­las, jag ham­nar of­ta ef­ter och mås­te ja­ga. Jag sim­ma­de som ung, det var kom­bi­na­tio­nen av fri­id­rott och sim­ning som fick mig att tes­ta tri­athlon och se­na­re sök­ta till RIG i Mo­ta­la.

14 ele­ver har tri­athlon på sche­mat, de trig­gar varand­ra i trä­ning och Andre­as hyl­lar trä­na­ren.

– Joc­ke är jät­te­bra, vi ut­veck­las och har bra ge­men­skap i grup­pen. Hel­gen 7-8 ju­li be­hö­ver Andre­as Carls­son va­ra i bäs­ta slag. Då av­görs Eu­ro­pakva­let till ung­doms-OS i Ba­nyo­les, Spa­ni­en. De tolv främs­ta ord­nar en start­bil­jett i Bu­e­nos Aires, 6-18 ok­to­ber. To­talt får runt 30 täv­la i UOS och Eu­ro­pa har en tred­je­del av start­fäl­tet.

– Det blir tufft, men ung­doms-OS är mitt sto­ra mål i år.

Som åt­ta i UEM var han et­ta bland kil­lar föd­da 2001. Just 01:or är älds­ta års­kul­len som får del­ta i den ar­gen­tins­ka hu­vud­sta­den.

Som se­nast i Por­tu­gal är UOS-di­stan­sen: 750 me­ter, STRÅ­LAN­DE. 20 kilo­me­ter och 5 kilo­me­ter.

Andre­as gil­lar det. Som ung vann han Mi­ni­ma­ran, Lil­la Li­din­gölop­pet et­ce­te­ra. På fri­id­rotts­va­len var han lång­di­stan­sa­re och han ser Andre­as Carls­son har fått en strå­lan­de start på täv­lingså­ret. sig som mer ut­hål­lig än snabb. Än­då ser han fram mot näs­ta täv­ling, en mi­nisprint i Hall­sta­ham­mar. Å and­ra si­dan är det sprint x 2. Med jaktstart i det and­ra lop­pet.

– Man mås­te tän­ka till, se till att ha kraf­ter spa­ra­de till and­ra lop­pet. Sam­ti­digt får man in­te va­ra för långt ef­ter i förs­ta lop­pet, sä­ger Andre­as Carls­son.

”Det är i sim­ning jag mås­te ut­veck­las.”

Jon­ny An­ders­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.