Så för­be­re­der du däck­by­tet

Vi i Väsby - - Bil & Motor - FOTO: MOSTPHOTOS

Se­nast den 15 april är det dags att by­ta till som­mar­däck på bi­len. En un­der­sök­ning från Pi­rel­li vi­sar dock att svens­ka bil­fö­ra­re har bris­tan­de kun­ska­per gäl­lan­de däckreg­ler. Un­der­sök­ning­en vi­sar till ex­em­pel att fler än hälf­ten in­te vet vil­ket möns­ter­djup ett däck ska ha.

däc­ken. Däc­kens kon­tak­ty­ta mot vägen kan sä­gas mot­sva­ra fy­ra hand­fla­tor, och på den ytan ska all sä­ker­het och pre­stan­da ner till väg­ba­nan, oav­sett bil­typ. Där­för är det vik­tigt att kon­trol­le­ra möns­ter­dju­pet och tryc­ket i däc­ken, sä­ger An­ders Jans­son, tek­nisk pro­dukt­chef på Pi­rel­li. In­nan du tar av vin­ter­däc­ken och by­ter till som­mar­däck bör du kol­la möns­ter­dju­pet på bå­da. Är möns­ter­dju­pet mind­re än 1,6 mm på som­mar­däc­ken bör du kö­pa nya. Helst bör des­sa ock­så va­ra minst 3 mm.

– Att kö­pa däck på nä­tet har fle­ra för­de­lar. Man har bland an­nat möj­lig­het att jäm­fö­ra däck på ett lät­ta­re sätt. Och tänk på att du får vad du be­ta­lar för. Bildäc­ken är det en­da som är mel­lan dig och vägen och man bor­de pri­o­ri­te­ra sä­ker­he­ten först och in­te lägst pris, sä­ger Tor­kel Hal­lan­der, byt­hjul.com.

Däc­ken kan man väl­ja att by­ta själv, på bil­verk­stad el­ler i vis­sa fall pop up-verk- stä­der. Des­sa finns of­ta på stra­te­gis­ka stäl­len som på bil­par­ke­ring­ar ut­an­för köp­cen­ter. Miss­tän­ker man att däc­ken be­hö­ver ba­lan­se­ras be­hö­ver man läm­na in bi­len på däck­verk­stad. När som­mar­däc­ken är på är det dags att ren­gö­ra vin­ter­däc­ken som nu har sut­tit på ett bra tag och där­med har re­jält med smuts och ke­mi­ka­li­er på sig. Ge däc­ken en grund­lig ren­gö­ring så att frik­tions­för­må­gan och gum­mits mjuk­het in­te för­säm­ras i onö­dan. Det som be­hövs är vat­ten, disk­bors­te och disk­me­del.

Däck mon­te­ra­de på fäl­gar ska ald­rig för­va­ras stå­en­de då de mår bäst av att an­ting­en bli upp­häng­da el­ler lig­gan­de plant.

En last­pall, till ex­em­pel, är per­fekt. Lö­sa däck, det vill sä­ga däck som in­te är mon­te­ra­de på fäl­gar, mås­te för­va­ras stå­en­de upp­rätt. Dess­utom ska de helst snur­ras nå­got varv un­ge­fär var fjär­de vec­ka, så att de in­te blir till­plat­ta­de. Eri­ka Lin­dén Jans­son DEADLINE. Om det in­te är vin­ter­väg­lag, el­ler du pla­ne­rar att kö­ra där det finns så­dant, ska som­mar­däc­ken va­ra på se­nast den 15 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.