Tes­ta feng shui i prak­ti­ken

Vi i Väsby - - Bostad - FOTO: BJÖRN HOLM­BERG

Na­tur­ma­te­ri­al och frä­scha väx­ter är ut­mär­kan­de för feng shui. Feng shui byg­ger i stor ut­sträck­ning på lä­ran om de fem ele­men­ten och tan­kar om livs­e­ner­gi. nat att det ab­so­lut in­te får bli för stö­kigt. Var­ken i hal­len, i kö­ket el­ler i var­dags­rum­met.

In­te hel­ler ska man spa­ra på så­dant som gam­la klä­der el­ler trå­ki­ga räk­ning­ar. För att in­te näm­na halv­dö­da blom­mor. En synd om man vill le­va ef­ter de rät­ta prin­ci­per­na. En­ligt feng shui ska vi dess­utom föl­ja vår in­re kom­pass och in­re­da per­son­ligt. Vå­ra hem ska sym­bo­li­se­ra vil­ka vi är el­ler vil­ka vi vill va­ra.

När vi sit­ter ner ska vi (som i ex­emp­let med sof­fan) und­vi­ka att sit­ta med ryg­gen mot en dörr el­ler ett föns­ter, det gör oss ener­gi­mäs­sigt för­sva­ga­de.

Ren luft är en an­nan pa­ra­me­ter. Det mås­te stän­digt väd­ras, ut med det gam­la och in med det nya. Ett hem ska kän­nas ljust och luf­tigt.

Möb­ler vi in­för­skaf­far ska ha run­da­de for­mer och inga vas­sa kan­ter. Vi ska und­vi­ka stör­re speg­lar i sov­rum­met. Speg­lar på fel stäl­le kan slu­ka all vår kraft el­ler gö­ra att vi so­ver säm­re.

I kö­ket får vi ta ner den gam­la köks­kloc­kan ef­tersom den sym­bo­li­se­rar stress och när man ska äta vill man ha lugn och ro.

Kort sagt är det vik­ti­gas­te, en­ligt feng shui-me­to­den, att ener­gin kan flö­da fritt och in­te hind­ras i sin sam­man­bin­dan­de ver­kan. Feng shui ta­lar vid si­dan om de fem ele­men­ten även om yin och yang. Mot­po­ler som ska sam­spe­la med varand­ra.

Ljust kom­plet­te­rar mörkt till ex­em­pel. Man­ligt ba­lan­se­ras av kvinn­ligt och starkt av svagt. Rent prak­tiskt kan det be­ty­da att oli­ka ma­te­ri­al och ob­jekt känns igen på si­na oli­ka kva­li­te­ter och lät­ta­re kan sät­tas ihop har­mo­niskt.

Na­tur­ma­te­ri­al som ex­em­pel­vis trä, bam­bu, ke­ra­mik, sten, lin­ne och ull är ex­em­pel på så­da­na ma­te­ri­al. Färg och form kan ock­så va­ra yin och yang.

Myc­ket ta­lar för att vi omed­ve­tet in­re­der det svens­ka hem­met en­ligt feng shui.

Den ur­gam­la fi­lo­so­fin pas­sar väl ihop med vår tids blick på så­väl håll­bar­het som eko­lo­gis­ka pro­duk­ter.

In­te minst har många fö­re­tag lärt sig att det finns kom­mer­si­el­la för­de­lar med att an­vän­da kon­cep­tet feng shui i sin mark­nads­fö­ring.

Feng shui fa­sci­ne­rar och kom­mer nog fort­sät­ta att ha be­ty­del­se för var det känns bäst att stäl­la sof­fan. Björn Holm­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.