Präst­gårds­mar­kens bygg­rö­ra tar pri­set

Vi i Väsby - - Insändare -

Bygg­rö­ran på Run­by­si­dan/Präst­gårds­mar­ken tar pri­set för oss som bor där. Om vi bort­ser från att det byggs all­de­les för tätt, för dyrt och väl­digt osmak­ligt så kan vi som bor i den­na rö­ra kon­sta­te­ra att kom­mu­nens an­sva­ri­ga mås­te ta­git sig vat­ten fle­ra me­ter över hu­vu­det. Jag skul­le gär­na vil­ja ve­ta vem som bär an­sva­ret för al­la des­sa byg­gen som plop­par upp och äter upp par­ke­ring­ar, fot­bolls­pla­ner et­ce­te­ra. Kom­mu­nen har ing­en brist av mark så det som nu på­går har gått över­styr to­talt.

I mor­se blev vi som ska till för­sko­la och buss varse att man spär­rat av även den sista gång­vä­gen som gör att vi kan ta buss till sta­tio­nen. Vil­ket neg­li­ge­ran­de av kom­mu­nen! Bygg­ar­be­tar­na får klä skott för en kom­mun­led­ning som in­te ta­git sitt an­svar. Om den kom­mu­na­la struk­tu­ren upp­hör i sin hel­het har man då rätt att ta skatt från si­na med­bor­ga­re fullt ut? Ska man stänga av vägen till bus­sen mås­te man flyt­ta buss­håll­plat­sen. Ren ga­len­skap som vi be­vitt­nar.

Kom­mun­led­ning­en ver­kar ju sakna kontroll men fram­för allt an­svar!

Vem ska man rös­ta på?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.