Hur vill Upp­lands Väs­bys po­li­ti­ker lö­sa lärar­bris­ten?

Vi i Väsby - - Insändare - FOTO: CHARLOTTE ÅRLING

Ut­i­från Lä­rar­för­bun­dets år­li­ga un­der­sök­ning ”Bäs­ta skol­kom­mun” har an­ta­let ut­bil­da­de lä­ra­re i Upp­lands Väsby kom­mun fal­lit från plats 209 till 253 av 290 kom­mu­ner. Re­sur­ser till sko­lan har sti­git från plats 222 till 40. Trots des­sa öka­de re­sur­ser har an­ta­let fris­ka lä­ra­re sjun­kit från plats 207 till 277. Det­ta an­ser vi från Lä­rar­för­bun­det är myc­ket alar­me­ran­de.

Det vi ser och hör är att den stän­di­ga ar­bets­be­last­ning­en ökar i form av do­ku­men­ta­tion och mer krä­van­de elev­grup­per. Hur ska vi få en ba­lans i lä­rar­nas ar­bets­si­tu­a­tion när de­ras ar­bets­mil­jö fort­sät­ter att för­säm­ras? För­ut­sätt­ning­ar­na för lä­rar­na att spe­la en vik­tig roll för ele­ver­na i Upp­lands Väsby, och i öv­ri­ga lan­dets för­sko­lor och sko­lor, kan ibland va­ra så oli­ka att det känns som om vi in­te ar­be­tar i sam­ma land. Sve­ri­ge är ett land där pro­ble­men med att upp­rätt­hål­la en lik­vär­dig sko­la väx­er en­ligt OECD.

Lä­rar­för­bun­det ser nu ut­i­från kom­mu­nens mål och bud­get för 2018 att man sat­sar yt­ter­li­ga­re 59 mil­jo­ner kro­nor till kom­mu­nens för­sko­lor och sko­lor. Det som in­te fram­går är hur peng­ar­na ska för­de­las i verk­sam­he­ter­na och om de även ska täc­ka lä­rar­nas lö­ner.

Det fram­kom­mer även i mål och bud­get ett an­tal myc­ket po­si­ti­va sats­ning­ar för för­sko­lan och sko­lans verk­sam­he­ter som: • För­bätt­rad ar­bets­mil­jö för lä­ra­re och ökan­de lö­ner. • Mins­ka­de stor­le­kar på barn­grup­per. • För­bätt­ring av den fy­sis­ka skol­mil­jön. UN­DER­SÖK­NING. Ut­i­från Lä­rar­för­bun­dets år­li­ga un­der­sök­ning ”Bäs­ta skol­kom­mun” har an­ta­let ut­bil­da­de lä­ra­re i Upp­lands Väsby kom­mun fal­lit från plats 209 till 253 av 290 kom­mu­ner. Det skri­ver Lä­rar­för­bun­dets lo­kalav­del­ning i Upp­lands Väsby. • Pla­ne­ring av fler nya för­sko­lor och sko­la. • Läs­främ­jan­de­in­sat­ser i sam­ar­be­te med bib­li­o­tek, skol­bib­li­o­tek, sko­la och för­e­ning­ar. • Trygg­hets­främ­jan­de och fö­re­byg­gan­de in­sat­ser – sam­ar­be­te mel­lan fäl­ta­re, fri­tids­går­dar, elev­häl­sa på sko­lor­na, ung­domsmot­tag­ning samt fa­mil­je­stöd.

Vi från Lä­rar­för­bun­det kän­ner stor oro för om den­na bud­get verk­li­gen kom­mer att ge det re­sul­tat och för­hopp­ning­ar som finns bå­de hos po­li­ti­ker, kom­mu­nin­vå­na­re och an­ställ­da in­om des­sa verk­sam­he­ter.

Där­för stäl­ler Lä­rar­för­bun­det någ­ra frå­gor till Lars Val­ters­son, ord­fö­ran­de i ut­bild­nings­nämn­den (UBN):

Hur job­bar kom­mu­nen för att för­bätt­ra ar­bets­mil­jön för lä­ra­re?

Hur job­bar kom­mu­nen för att sä­ker­stäl­la att det finns ut­bil­da­de lä­ra­re i för­sko­lor och sko­lor?

Hur sä­ker­stäl­ler kom­mu­nen att lä­rar­lö­ner­na in­te stag­ne­rar?

Hur ska ni få de lä­ra­re som job­bar i kom­mu­nen att stan­na?

Lä­rar­för­bun­det Upp­lands Väsby

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.