Rock­band gör come­back – ef­ter 30 år

Hård­rocks­ban­det Uni­ver­se från Upp­lands Väs­by släpp­te sin förs­ta ski­va 1985 och upp­lös­tes 1988. Nu har de åter­upp­stått som Uni­ver­se In­fi­ni­ty och släppt sin and­ra ski­va – ”Rock is Ali­ve”. – Folk sä­ger att de har vän­tat i 30 år på det här, sä­ger gi­tar­ris­ten

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­ling@di­rekt­press.se

För­ra veckan släpp­tes ban­dets and­ra ski­va nå­gon­sin, ”Rock is Ali­ve”. Det är 30 år ef­ter att med­lem­mar­na gick skil­da vägar och 33 år ef­ter släp­pet av den förs­ta ski­van, själv­be­tit­la­de ”Uni­ver­se”.

På tors­da­gen an­ord­na­des en re­le­a­se­fest för 200 per­so­ner på Ma­ga­si­net ne­re vid sta­tio­nen.

– Det var hur lyc­kat som helst. Jag kän­ner mig över­väl­di­gad, det var så många som kom fram och tac­ka­de oss, hyl­la­de oss, lyck­öns­ka­de och sa­de grat­tis. Folk sä­ger att de har vän­tat i 30 år på det här. Vi fick skri­va många au­to­gra­fer, sä­ger gi­tar­ris­ten Per Nilsson.

Så ni har fort­fa­ran­de en fanska­ra ef­ter 30 år? Är det in­te an­märk­nings­värt?

– Ja det är det ju. Ski­van från 1985 är en kult­plat­ta nu in­om sin gen­re. Jag har hört att ori­gi­nal­plat­tan har gått för 1 000, 3 000 och 6 000 kro­nor på Ebay. Och al­la som dig­ga­de oss på den ti- den har vän­tat på oss, och har hört ta­las om att vår and­ra ski­va ska va­ra på väg.

Den nya ski­van Rock is Ali­ve finns nu på Spo­ti­fy och in­ne­hål­ler två äld­re lå­tar från 1980-ta­let som har spe­lats in på nytt, samt åt­ta helt ny­skriv­na lå­tar som har spår av gam­mal ma­te­ri­al.

– Vi träf­fa­des för tio, fem­ton år se­dan och bör­ja­de spe­la igen, men allt har ta­git tid för vi be­höv­de den rät­ta sång­a­ren. Andreas Eklund kom in för två år se­dan och har skri­vit al­la nya tex­ter och me­lo­di­er, sä­ger Per Nilsson.

Mu­sik­vi­de­on till lå­ten ”Start Gi­ve All Your Lo­ve” lig­ger på Youtu­be och är in­spe­lad på en plats som är vik­tig för ban­det: det gam­la med­bor­gar­hu­set och bi­o­gra­fen på Central­vä­gen. Här ha­de de in­te ba­ra en av si­na sista spel­ning­ar; hu­set re­pre­sen­te­rar ock­så hur Väs­bys rockoch mu­sikscen såg ut på 1980-ta­let.

– Ski­van är en hyll­ning till mu­si­ken som vi väx­te upp till på 70- och 80-ta­let, men ock­så en hyll­ning till Väs­by. Vi är stol­ta över att ha vux­it upp här. 1985 var det så myc­ket som cir­ku­le­ra­de kring mu­sik, fle­ra stäl­len an­ord­na­de mu­sik­fes­ter – och man spe­la­de live.

– Roc­ken är in­te död, vi gil­lar det här med live. Den di­rek­ta gläd­jen.

Blir det spel­ning­ar och tur­né nu fram­ö­ver?

– Vi vill jät­te­gär­na spe­la i Väs­by i höst och kom­mer för­sö­ka hit­ta ett bra stäl­le. Vi ska sät­ta oss ned och gö­ra en pla­ne­ring fram­ö­ver. Det vo­re kul med en tur­né ge­nom Sve­ri­ge, men det dras i oss från Eu­ro­pa. Vi får väl­digt många för­fråg­ning­ar ut­om­lands.

FOTO: PRESSBILD

UNI­VER­SE. Har åter­upp­stått som Uni­ver­se In­fi­ni­ty och med Andreas Eklund (mit­ten) som sång­a­re. Per Nilsson står näst längst till hö­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.