BOYAR VÄLKOMNAR BAR­NEN

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling

Det är dags att för­be­re­da mar­ken i Brunn­by Viks forn­park in­för som­ma­ren. Jär­va träd­vårdscen­ter bju­der in för­sko­le­barn att kom­ma och tit­ta på hur de ar­be­tar.

– Det är jät­te­vik­tigt att få ut bar­nen i na­tu­ren, och häs­ten är ett bra sätt att ska­pa kon­takt, sä­ger Annelie Sjö­din.

Na­tur­vår­dar­na Annelie Sjö­din och Las­se Wiqvist på Jär­va träd­vårdscen­ter har med sig nord­svens­ken Boyar ut i dag. Han står vid ett träd och mum­sar nöjt på hö.

– Vi tog ba­ra med oss en häst nu, det är in­te så myc­ket att gö­ra. Ba­ra slä­pa ut säc­kar­na till vä­gen när vi har fyllt dem, sä­ger Las­se Wiqvist.

Han och Annelie Sjö­din ar­be­tar de när­mas­te da­gar­na med att räf­sa ihop löv och fjol­års­gräs från mar­ken och läg­ga all­ting i sto­ra säc­kar som Boyar får dra bort. Räf­san­det för­be­re­der mar­ken in­för som­ma­ren. Må­let är att ge flo­ran en chans att bre­da ut sig och öka den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den.

– Det är det hög­väx­ta grä­set som drar mest nyt­ta av nä­ring­en från de dö­da lö­ven och fjol­års­grä­set. Och det är det höga grä­set som kvä­ver flo­ran, för­kla­rar Las­se Wiqvist. För­sko­lan Pyss­ling­en är en av fle­ra för­sko­lor som bju­dits hit. Bar­nen står hop­pas få kom­ma fram och klap­pa och ma­ta Boyar. Men först får de hö­ra om löv, blom­mor och in­sek­ter.

– Det finns små, små blom­mor i mar­ken. Om man tar bort grä­set så får de sol­ljus och kan växa och så kan in­sek­ter kom­ma hit, sä­ger Annelie Sjö­din.

– Var­je år kom­mer det att bli mind­re och mind­re gräs och mer och mer blom­mor, sä­ger Las­se Wiqvist. Nu får al­la klap­pa Boyar. Ef­teråt vi­sar han hur lätt det är att slä­pa bort en av de sto­ra löv­säc­kar­na som för­sko­le­bar­nen in­te ha­de lyc­kats rub­ba.

– Jag tyc­ker att det är jät­te­vik­tigt att få ut bar­nen i na­tu­ren, och häs­ten är ett bra sätt att ska­pa kon­takt. Det ger ock­så bar­nen en chans att få träf­fa djur, sä­ger Annelie Sjö­din.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

ICE BREAKER. Häs­ten Boyar är en rik­tig ice breaker när Jär­va träd­vårdscen­ter bju­der in barn för att tit­ta på hur de ar­be­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.