Sam­råd för plan­pro­gram för Väs­by Id­rotts­stad 23 april – 31 maj

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

Be­sök gär­na vår utställning i kom­mun­hu­sen­trén un­der den­na pe­ri­od. Du kan ock­så lä­sa om för­sla­get på upp­landsvas­by.se/vas­by­id­rotts­stad

Syn­punk­ter på för­sla­get ska läm­nas skrift-ligt se­nast den 31 maj. Skicka e-post till dc.ks@upp­landsvas­by.se el­ler van­ligt brev till Upp­lands Väs­by kom­mun, Kom­mun­sty­rel­sen, 194 80 Upp­lands Väs­by.

Märk din e-post el­ler ditt brev med ”Väs­by Id­rotts­stad”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.