MER Ären­det

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

KOM­MUN­STY­REL­SEN (ge­nom en ma­jo­ri­tet be­stå­en­de av M, KD, L, C och MP) fö­reslog att kom­mun­full­mäk­ti­ge skul­le fat­ta föl­jan­de be­slut: 1. Att in­rikt­ning­en ska va­ra att sam­lo­ka­li­se­ra­de kon­torslo­ka­ler för Upp­lands Väs­by kom­mun ska för­läg­gas i Väs­by En­tré. 2. Att upp­dra åt kom­mun­sty­rel­sen att sna­rast på­bör­ja en pro­cess för ge­nom­fö­ran­det, med in­rikt­ning­en att nya, sam­lo­ka­li­se­ra­de lo­ka­ler ska tas i an­språk år 2022–2023. 3. Att upp­dra åt kom­mun­sty­rel­sen att ut­re­da och fö­re­slå al­ter­na­ti­va lös­ning­ar för kom­mu­nens be­hov av kon­torslo­ka­ler fram till dess att en lång­sik­tig lös­ning är eta­ble­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.