Ny chans att vin­na el­cy­kel

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

Kam­pan­jen ” Vi är cy­klist. När blir du?” an­ord­nas av Ress­mart, som fle­ra Stock­holms­kom­mu­ner samt lands­ting­et står bakom. Syf­tet är att få fler per­so­ner att ta cy­keln i stäl­let för bi­len. När täv­ling­en an­ord­na­des i hös­tas var det Väs­by­bon Sylwia Kur­ze­ja som kam­ma­de hem el­cy­kel­vins­ten.

Nu ar­ran­ge­ras täv­ling­en igen, med en el­cy­kel värd 15 000–20 000 kro­nor i pris­pot­ten. Hash­tag­gen är åter­i­gen #vi­ar­cy­klist men nu är det ba­ra Fa­ce­book, in­te Instagram som gäl­ler. Sista da­tum för att läg­ga upp bil­den är 21 ju­ni 2018. Mer in­for­ma­tion finns på kam­pan­jens hem­si­da.

FOTO: SYLWIA KUR­ZE­JA

VINNARBILD. Odenslun­da­bon Sylwia Kur­ze­ja vann hös­tens el­cy­kel­täv­ling med den­na bild. Blir det en Väs­by­bo som vin­ner även vå­rens täv­ling?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.