MER Te­ma­lek­par­ken

Vi i Väsby - - Hej Väsby -

KONSTRUKTÖR: Tor Svae TE­MA: Väs­by Verk­stä­der. INNEHÅLL: Op­ti­mus­fa­brik, upp­för­sto­rad Has­sel­blads­ka­me­ra, upp­för­sto­rat dörr­hand­tag från Vol­vo Ama­zon som blir en rutsch­ka­na, last­bil, bil­verk­stad, skor­sten, fa­briks­kon­tor, livs­me­dels­bu­tik, sko­la och bib­li­o­tek.

ÖV­RIGT: Ut­ö­ver en te­ma­lek­par­ken kom­mer kom­mu­nen att byg­ga pumptrack (as­falt), ska­te­park (as­falt och be­tong), hin­der­ba­na, ute­gym, dans­ba­na med lju­dan­lägg­ning, sju­man­na­plan för fotboll (gräs), sit­ty­tor och bän­kar.

KOST­NAD: Sam­man­lagt 7 mil­jo­ner kro­nor, drift­kost­nad cir­ka 500 000 kro­nor/år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.