Ener­gi­mi­nis­tern be­sök­te Väs­by Ma­ker­spa­ce

Vi i Väsby - - Hej Väsby - FOTO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

In­nan lunch träf­fa­de han ele­ver på Väs­by Nya Gym­na­si­um och ef­ter lunch för­sko­le­barn på Väs­by Ma­ker­spa­ce. Ener­gi- och sam­ord­nings­mi­nis­ter Ibra­him Bay­lan (S) be­sök­te Upp­lands Väs­by för­ra veckan.

Be­sö­ket va­ra­de i drygt två tim­mar och Vi i Väs­by följ­de med på den and­ra hal­van – hos kom­mu­nens it-verk­stad Väs­by Ma­ker­spa­ce.

– Det är fa­sci­ne­ran­de, sa­de Ibra­him Bay­lan upp­re­pa­de gång­er un­der ti­den som ma­ker­pe­da­go­ger­na Per Falk och Mag­nus Kor­tell pre­sen­te­ra­de verk­sam­he­ten.

För­u­tom att de be­rät­ta­de om hur Väs­by Ma­ker­spa­ce stöd­jer al­la för- och grund­sko­lor i kom­mu­nen med it­pe­da­go­gik, fick Ibra­him Bay­lan även träf­fa en grupp barn från fri­lufts­för­sko­lan Sunds­borg som lär­de sig grun­der­na i pro­gram­me­ring ge­nom le­kar. Ma­ker­pe­da­go­gen Aman­da Edin in­stru­e­ra­de.

– Tänk om man ha­de lärt sig det där när man var li­ten, sa­de Ibra­him Bay­lan im­po­ne­rat.

– Är det nå­got som jag skul­le kun­na tän­ka mig att BE­SÖK. Ibra­him Bay­lan träf­fa­de fy­ra- och femå­ring­ar­na från fri­lufts­för­sko­lan Sunds­borg, som ha­de lek­full pro­gram­me­rings­lek­tion. gö­ra, vil­ket jag fak­tiskt har fö­re­sla­git för min son, det är att gå en grund­kurs i pro­gram­me­ring till­sam­mans. All­ting går mot att bli mer tek­nik­in­rik­tat och vid 46 års ålder kän­ner man sig fak­tiskt li­te il­li­te­rat; jag be­härs­kar det­ta då­ligt. Vi bor­de kun­na hit­ta ett ge­men­samt språk, sa­de han.

Med sig hem från Väs­by Ma­ker­spa­ce fick Ibra­him Bay­lan en per­son­ligt pro­gram­me­rad namn­skylt som blin­kar bok­stä­ver­na i hans namn. Han fick en till Ste­fan (Löfvén) ock­så.

– En till mig, en till che­fen. Då blir de and­ra av­und­sju­ka. En egen klubb, skäm­ta­de han. Char­lot­te År­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.