Nord­fors tog EM-sil­ver i Ba­ku

På in­di­vi­du­ell tram­po­lin och i syn­kron gick det så­där, och Jonas Nord­fors var en bra bit från pal­len. Men i DMT slog 25-åring­en till med ett EM-sil­ver – trots att han knappt trä­nat den gre­nen i år. – Sjukt att jag är näst bäst i Eu­ro­pa, fan­tas­tiskt, sä­ger

Vi i Väsby - - Sport - FOTO: PRIVAT

TRE. Jonas har nu ta­git tre me­dal­jer i EM. I vår vän­tar bland an­nat världs­cu­pen och SM för 25-åring­en. ÅLDER: 25 år, född 1992. KLUBB: Upp­lands Väs­by gym­nas­tik­klubb.

BOR: Märs­ta, upp­vux­en i Boll­stanäs.

MERITER: 18 SM-guld, 3 EM-me­dal­jer (1 sil­ver, 2 brons).

AKTUELL: Tog EM-sil­ver i dub­bel mi­ni­tram­po­lin den gång­na hel­gen i Ba­ku. ÖVER­RAS­KAD. Jonas Nord­fors har knappt trä­nat DMT den­na sä­song men slog än­då till med ett EM-sil­ver ne­re i Azer­bajdz­jan. På sitt fjär­de EM i tram­po­lin täv­la­de Jonas Nord­fors i tre oli­ka gre­nar. Men in­di­vi­du­ellt och i syn­kron, med klubb­kam­ra­ten Måns Åberg, gick det mo­tigt. Pro­blem med ögo­nen ställ­de till det på tram­po­lin­mat­tan i Ba­ku (Azer­bajdz­jan).

– Det gick bra fram till fi­na­ler­na, men väl där blir det sud­digt för ögo­nen. Det har plå­gat mig ett tag och nå­got jag ska få rät­si­da på nu på en gång. Det kän­des trå­kigt att in­te kun­na be­vi­sa vad jag kan på EM, be­rät­tar Jonas Nord­fors som täv­lar för hem­ma­klub­ben UVGK. Det ris­ke­ra­de där­med att bli ett miss­lyc­kat EM för 25-åring­en. Men i DMT – dub­bel mi­ni­tram­po­lin – vän­de lyc­kan.

– Jag gjor­de två väl­digt bra kom­bi­na­tio­ner i kva­let och var sexa in­för fi­na­len. Se­dan hän­de det nå­got…

Ja, det gjor­de det minst sagt. Jonas gjor­de två väl­digt bra fi­nal­hopp, även om det ena var på grän­sen till god­känt, och pla­ce­ra­de sig som etta. Kvar var fem täv­lan­de, varav två fa­vo­ri­ter från Ryss­land.

– Jag tänk­te in­nan att den rys­ka fa­vo­ri­ten kan väl miss­lyc­kas för en gång skull och då gö­ra det idag. Och det hän­de, han kör­de bort sig. Men den and­ra rys­sen lyc­ka­des få till det och knep gul­det pre­cis för Jonas, yn­ka 0,1 po­äng fö­re. Oav­sett var silv­ret en stor fram­gång för Boll­stanäs­so­nen.

– Det känns helt fan­tas­tiskt, jag fin­ner inga ord. Jag har in­te rik­tigt för­stått hur stort det är, sjukt att jag är näst bäst i Eu­ro­pa.

Silv­ret var hans tred­je EM-me­dalj i kar­riä­ren, ti­di­ga­re finns två brons i pris­skå­pet. Att Jonas skul­le ta me­dalj i DMT var en över­rask­ning, han har knappt trä­nat det i år.

– Det är mest en ro­lig grej och jag kän­ner ald­rig nå­gon press i DMT. Jag gick ba­ra in och ha­de kul. Min kropp kla­rar in­te av att trä­na för myc­ket DMT, så jag har kanske ba­ra kört fy­ra, fem gång­er i år. Hur kom­mer det då sig att du än­då knep ett EM-sil­ver?

– Jag har en bra grund­tek­nik och har ett bra kraft­fullt tryck. Jag har myc­ket kraft i mi­na hopp vil­ket jag tjä­nar på i DMT. Vad in­ne­bär det­ta för dig? – Det bå­dar gott in­för fram­ti­den. 2020 är det EM i Gö­te­borg och jag kom­mer att täv­la mer i världs­cu­pen i DMT. Sve­ri­ge fick även två plat­ser till Eu­ro­pe­an ga­mes 2019, vil­ket känns väl­digt kul.

”Jag gick ba­ra in och ha­de kul.”

Un­der vå­ren kom­mer Jonas att bland an­nat täv­la i världs­cu­pen – och i SM. 18 bär­ga­de SM-guld ska bli 21 ne­re i Skå­ne i ju­li.

–Jag har ta­git trip­peln (DMT, tram­po­lin, syn­kron) två år i rad och sik­tar på att gö­ra det igen. Anders Ekström

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.