O

Vi i Väsby - - Bil & Motor -

m en el­bils räck­vidd är till­räck­lig el­ler in­te be­ror na­tur­ligt­vis helt på hur man an­vän­der den. Ska kö­pa­ren av en ny BMW 530e kla­ra he­la vä­gen till res­må­let på el, får in­te sträc­kan över­sti­ga två–tre mil. När Vi Bi­lä­ga­re tes­ta­de bi­len i någ­ra mi­nus­gra­der krymp­te den de­kla­re­ra­de fos­sil­fria räck­vid­den på 50 km till un­der 30 km. Ky­lan sän­ker i sig ka­pa­ci­te­ten på li­ti­um-jon bat­te­ri­et och dess­utom ökar ener­gi­för­bruk­ning­en mar­kant när ku­pévär­men kopp­las in.

Lyck­ligt­vis är in­te 530e enbart be­ro­en­de av sin el­drift. En tur­bo­lad- dad, ben­sin­dri­ven fyr­cy­lind­rig mo­tor står stän­digt be­redd och kopp­las au­to­ma­tiskt in när det be­hövs.

Sam­spe­let mel­lan el- och för­brän­nings­mo­tor är smi­digt och sker ibland näs­ta omärk­ligt. Ben­sin­mo­torn är helt vib­ra­tions­fri och på lå­ga varv­tal dess­utom väl­digt tyst­lå­ten. Det krävs ett va­ket öga på in­stru­men­ten för att se när mo­torn star­tar. Tram­par man gaspe­da­len i bot­ten vi­sar 530e upp en an­nan si­da. Driv­sy­ste­met läm­nar en to­tal ef­fekt på 252 hk och myc­ket kraft finns till­gäng­ligt re­dan från lå­ga varv­tal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.