Sköld­pad­da räd­dad från en sä­ker död

Nu har den ett eget akva­ri­um hos po­li­sen

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Leif Ol­den­burg 070-78 72 073 leif.ol­den­burg@ di­rekt­press.se

För­ra veckan räd­da­des en sköld­pad­da som hit­tats vid Väs­by sta­tion från att gå ett trå­kigt slut till mö­tes. Hjäl­ten Mic­ke ryck­te ut för att fö­ra det lil­la dju­ret i sä­ker­het.

En över­gi­ven li­ten sköld­pad­da var på väg mot en sä­ker död – men histo­ri­en fick ett lyck­ligt slut. Nu plas­kar sköld­pad­dan runt i ett eget akva­ri­um.

Det var i lör­dags som Mic­ke upp­täck­te nå­got kons­tigt på as­fal­ten vid Väs­by sta­tion.

– Jag trod­de först det var en sten men se­dan såg jag mönst­ret på sköl­den.

Mic­ke lyf­te upp sköld­pad­dan som för­sik­tigt sträck­te ut hu­vu­det.

– Jag ha­de in­te hjär­ta att läm­na den där. Den var or­dent­ligt smut­sig. För­mod­li­gen ha­de den grävt ner sig el­ler fått ett or­dent­ligt kok stryk av en fisk­mås. Mic­ke ren­gjor­de sköld­pad­dans skal med en tand­bors­te och tog den till ve­te­ri­nä­ren.

– Den var ut­tor­kad men an­nars helt okej. Jag läm­na­de in den hos po­li­sen i Sol­len­tu­na som tyd­li­gen har kon­takt med nå­got akva­ri­um.

I för­ra veckan upp­täck­tes en dum­pad vat­ten­sköld­pad­da vid Råsta­sjön i Sol­na. Mäng­der av Sol­na­bor gav sig ut för att räd­da sköld­pad­dan, men den har än­nu in­te dykt upp.

– Bror­san ha­de läst om att det var en sköld­pad­da på drift vid Råsta­sjön, men jag tror knap­past att det är sam- ma sköld­pad­da. Det är ju långt till Råsta­sjön och jag vet in­te om det ens finns en vat­ten­för­bin­del­se, sä­ger Mic­ke. Nu kom­mer i al­la fall sköld­pad­dan få ett rik­tigt hem.

– Det är för djäk­ligt att folk ba­ra kan läm­na djur så där. Det är ju svin­kallt i bå­de luf­ten och vatt­net. Den ha­de knap­past över­levt nå­gon läng­re tid. Men nu kän­ner jag mig tryg­ga­re, sä­ger Mic­ke.

FO­TO: MATHIAS KÄLLBERG

SMUT­SIG. Mic­ke ren­gjor­de ska­let med en tand­bors­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.