OSÄ­KER FRAMTID FÖR KONSTHALLEN

Osä­ker framtid när kom­mun­hus­be­slu­tet skjuts upp

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­ling@di­rekt­press.se

Väs­by konst­hal­lens lo­ka­ler skul­le ha re­no­ve­rats in­för kom­mu­nens Op­ti­mus­flytt 2020. Men ef­ter po­li­ti­ker­nas tvär­vänd­ning är fram­ti­den osä­ker.

– Om Al­ma skul­le vil­ja gö­ra ett ar­ki­tekt­kon­tor el­ler vindsvå­ning­ar här, då skul­le vi åka ut. Det är just den här lo­ka­len vi stri­der för, sä­ger An­ders Ska­rin, ord­fö­ran­de för Väs­by konst­halls vän­ner.

– Vi vet in­te vad som hän­der med konsthallen, sä­ger Åsa Bjur­berg Gartz, sek­re­te­ra­re för Väs­by konst­halls vän­ner.

–Det är en obe­hag­lig si­tu­a­tion, vi hål­ler på att pla­ne­ra för 2019 men har be­hövt skju­ta på det, sä­ger för­e­ning­ens ord­fö­ran­de An­ders Ska­rin.

Konsthallen har haft sam­ma lo­ka­ler i Op­ti­mus­om­rå­det se­dan star­ten 1995. I år var tan­ken att de tem­po­rärt skul­le flyt­ta till en grann­bygg­nad un­der ett el­ler två års tid, för att he­la hu­set skul­le re­no­ve­ras in­för kom­mu­nens flytt hit 2020. Men allt har ställts på än­da av att po­li­ti­ker­na har änd­rat sig. Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et vill sam­lo­ka­li­se­ra i Väs­by En­tré i stäl­let för Op­ti­mus.

– Plöts­ligt har det bli­vit po­li­tiskt. För­ut fanns det en sam­stäm­mig­het kring Op­ti­mus, sä­ger An­ders Ska­rin.

Fas­tig­hets­ä­ga­ren Al­ma pro­per­ty part­ners har re­dan hun­nit sä­ga upp and­ra hy­res­gäs­ter i hu­set, för att hin­na re­no­ve­ra in­för vad de trod­de skul­le va­ra de­ras nya hy­res­gäst – kom­mu­nen. Men nu vet ing­en när, el­ler om, det blir nå­gon re­no­ve­ring.

– Al­ma kom­mer in­te kun­na sva­ra på det för­rän ef­ter va­let i sep­tem­ber, sa­de pro­jekt­le­da­ren till mig. Jag tror att kom­mun­hu­set kom­mer att bli en val­frå­ga. Vi är i klor­na på Al­ma och de vet in­te vad som kom­mer att hän­da, sä­ger An­ders Ska­rin.

– Och de är i klor­na på kom­mu­nen och po­li­ti­ker­na, fort­sät­ter Åsa Bjur­berg Gartz.

Konsthallen kan dock in­te vän­ta till sep­tem­ber med att få ihop ett ut­ställ­nings­pro­gram till 2019.

– Vi får ut­gå ifrån att vi ska va­ra kvar. Men det finns en risk att konstnärer hop­par av om vi flyt­tar. Vi sit­ter i en räv­sax, sä­ger Åsa Bjur­berg Gartz.

Men det är in­te ba­ra da­tu­men för en till­fäl­lig re­no­ve­rings­flytt som konst­halls för­e­ning­en und­rar över. De är ock­så oro­li­ga över vad som hän­der om kom­mu­nen in­te hyr hu­set som pla­ne­rat.

– Vi vill va­ra kvar. Det är många som sä­ger att det är den här lo­ka­len som är konsthallen, sä­ger Åsa Bjur­berg Gartz.

– Ba­ra vi får va­ra kvar. Om Al­ma skul­le vil­ja gö­ra ett ar­ki­tekt­kon­tor el­ler vindsvå­ning­ar här, då skul­le vi åka ut. Det är just den här lo­ka­len vi stri­der för, sä­ger An­ders Ska­rin och tilläg­ger:

– Det som är bra är att kom­mu­nen är po­si­tiv till konsthallen. Al­la vill att den ska fin­nas.

Al­ma pro­per­ty part­ners fas­tig­hets­chef Christo­fer Lun­dquist ut­lo­var en ”väl­digt nä­ra di­a­log” fram­ö­ver med bå­de nu­va­ran­de och po­ten­ti­el­la hy­res­gäs­ter. Men ef­tersom kom­mu­nen in­te har be­stämt sig, kan han in­te ge be­sked an­gå­en­de re­no­ve­ring­ar och fram­ti­da hy­res­gäs­ter.

– Jag har inga svar att ge. Vi för en nä­ra di­a­log med kom­mu­nen och vi kom­mer att gö­ra allt som står i vår makt för att gö­ra det bra för konsthallen, sä­ger han.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

SPECIELLA. Väs­by konst­hall har fun­nits i sam­ma lo­ka­ler se­dan star­ten 1995. Ljusin­släp­pet från det sto­ra glas­ta­ket har bli­vit ett sig­num för konsthallen, en­ligt An­ders Ska­rin och Åsa Bjur­berg Gartz som ger en vå­gad guid­ning up­pe bland takå­sar­na.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

ORO. ”Vi vet in­te vad som hän­der med konsthallen”, sä­ger Åsa Bjur­berg Gartz. ”Plöts­ligt har det bli­vit po­li­tiskt”, sä­ger An­ders Ska­rin.

GUID­NING. An­ders Ska­rin och Åsa Bjur­berg Gartz ger en vå­gad guid­ning up­pe bland takå­sar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.