Sko­lan som lyf­ter blic­ken mot Eu­ro­pa

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling

Grimsta­sko­lan har haft 20 spans­ka hög­sta­di­e­e­le­ver hos sig den gång­na veckan och snart åker en grupp svens­ka ele­ver i sin tur till Spa­ni­en. Sko­lan sat­sar på in­ter­na­tio­na­li­se­ring.

– Vi vill att ele­ver­na själ­va ska få upp­le­va be­ty­del­sen av att kun­na språk och kla­ra sig själ­va i mö­tet med and­ra kul­tu­rer, sä­ger spansklä­ra­ren Au­rora Vil­la­seca.

Det är ons­dag ef­ter­mid­dag och dags för sam­hälls­kun­skap för klass 16D. Äm­net är brott och straff. Två av ele­ver­na för­står dock in­te ett ord av vad lä­ra­ren sä­ger. Ma­ria Rod­ri­go och An­na Mo­e­iné är ut­by­te­se­le­ver från Spa­ni­en och lan­da­de i Sve­ri­ge i lör­dags. Den här veckan får de li­ta på si­na svensk­språ­ki­ga vär­dar, Bel­la och To­ve, som de föl­jer på al­la lek­tio­ner samt bor hos un­der sin vis­tel­se.

– Miss­han­del, what do­es that me­an? frå­gar de.

An­na och Ma­ria tyc­ker att Grimsta­sko­lan skil­jer sig myc­ket från sko­lan de går i hem­ma.

– I Spa­ni­en är det mer att lä­ra­ren står fram­me och pra­tar och vi ele­ver lyss­nar och tar an­teck­ning­ar. Här är det mer fritt. Det är ett väl­digt an­norlun­da sätt att lä­ra sig, mer dy­na­miskt, sä­ger Ma­ria. Här har de ock­så fått ha lek­tio­ner i hem­kun­skap och sy­slöjd; äm­nen som de in­te har i Spa­ni­en. En an­nan stor skill­nad är ras­ter­na.

– De har fem mi­nu­ter el­ler mer mel­lan lek­tio­ner­na, där de kan slapp­na av och pra­ta med kom­pi­sar­na. I vår sko­la får vi in­te läm­na sa­len mel­lan lek­tio­ner­na, sä­ger An­na. Hur känns det att bo hem­ma hos svens­ka ele­ver?

– An­norlun­da, men bra, sä­ger An­na.

– Det är sto­ra hus, och al­la bor så nä­ra si­na kom­pi­sar, sä­ger Ma­ria.

I ett när­lig­gan­de klass­rum har års­kurs nio mu­sik­lek­tion.

– Jag gil­lar lek­tio­ner som den här, sä­ger span­jo­ren Ori­ol Vir­gi­li som sit­ter vid ett pi­a­no för förs­ta gång­en i sitt liv.

– De and­ra lek­tio­ner­na har va­rit trå­ki­ga­re, mest te­o­ri. Det är ro­li­ga­re att gö­ra nå­got, be­kräf­tar kom­pi­sen Jo­sep Pov­car.

Ing­en av dem har spe­lat pi­a­no för­ut, men på den här mu­sik­tim­men lär de sig spe­la lå­ten ”Shape of you”. De två svens­ka ele­ver­na Le­eo Berg­kvist och Al­bin Tör­nqvist spe­lar ”Lo­ve is all around” på gi­tarr.

– Det är in­tres­sant att ha folk från Spa­ni­en, el­ler Ka­ta­lo­ni­en, här, och hö­ra dem pra­ta om de­ras land och kul­tur och om vad de gör i sko­lan, sä­ger Le­eo. Får du öva din spans­ka någon­ting den här veckan?

– Jag har dem hos mig, så jag frå­gar ef­ter ord och så.

Om en vec­ka är det de svens­ka ele­ver­nas tur att åka till Spa­ni­en. Vad de ser fram emot?

– Väd­ret, ma­ten, pael­la, kul­tu­ren. Hur de har det i klass­rum­met, sä­ger Le­eo. Ut­by­tet är ett in­ter­na­tio­na­li­se­rings­pro­jek­tet som spansklä­ra­ren Au­rora Vil­la­seca har ta­git ini­ti­a­tiv till.

– Syf­tet är att upp­munt­ra ele­ver­na att be­hål­la och ut- veck­la de eu­ro­pe­is­ka mo­der­na språ­ken. Vi vill att de ska få upp­le­va be­ty­del­sen av att kun­na språk och av att kla­ra sig själ­va i mö­tet med and­ra kul­tu­rer, sä­ger hon.

Hon räk­nar även upp and­ra bi­ef­fek­ter, som rör to­le­rans, för­stå­el­se, de­mo­kra­ti och att kun­na sät­ta sin egen till­va­ro i ett stör­re per­spek­tiv. Sko­lans rek­tor Mar­tin Uu­sjär­vi är po­si­tiv ut­by­tet och vill gö­ra fler.

– Vi tyc­ker om Grims­ta by jät­te­myc­ket, men det är bra att lyfta nä­san li­te och se läng­re. Vi kan egent­li­gen åka var som helst i Eu­ro­pa, och det finns and­ra län­der än Spa­ni­en att åka till som är mind­re ut­veck­la­de de­mo­kra­tiskt, sä­ger han.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

SAMARBETE. De två spans­ka ut­by­te­se­le­ver­na Ma­ria Tod­ri­go och An­na Mo­e­iné (till hö­ger) får hjälp med sam­hälls­kun­skaps­upp­gif­ten, som han­dar om brott och straff, av si­na svens­ka vär­de­le­ver. ”M-i-s-s-h-a-n-d-e-l” bok­sta­ve­rar de sig till, och frå­gar: vad...

MU­SIK. Al­bin Tör­nqvist och Le­eo Berg­kvist tyc­ker att det är lä­ro­rikt att ha de spans­ka ut­by­tesstu­den­ter­na med sig i klas­sen. ”Bå­da bor hem­ma hos mig, så jag frå­gar dem ef­ter spans­ka ord och så” sä­ger Le­eo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.