Sig­ma kva­lar för nytt kon­trakt

Vi i Väsby - - Sport - An­ders Ek­ström

För­ra året kva­la­de Sig­ma BK för en snabb åter­komst till elit­se­ri­en. Den­na sä­song mås­te bow­ling­gäng­et kva­la för få stan­na kvar i all­svens­kan.

Ja, ibland är det tvä­ra kast in­om spor­ten. Vid sam­ma tid för­ra året höll topp­la­get Sig­ma på att för­be­re­da sig för kval upp­åt, i år käm­par de istäl­let för ett nytt kon­trakt i all­svens­kan.

– Vi blev av med fle­ra spe­la­re i a-la­get in­nan sä­song­en och det har gått mo­tigt. Dess­utom har vi sak­nat vik­ti­ga spe­la­re vis­sa mat­cher, vil­ket såklart på­ver­kat re­sul­ta­ten, be­rät­tar Las­se Öman som är till­fäl­lig UK (ut­tag­nings­kom­mit­té) och även ord­fö­ran­de i klub­ben. SBK blev näst sist i mel­la­nall­svens­kan med blott 13 in­spe­la­de po­äng (av 44 möj­li­ga). För att få nytt all­svenskt kon­trakt mås­te bow­ling­her- rar­na nu vin­na mot två oli­ka kval­mot­stån­da­re. Först ut är Uppsa­la BC 90, nu i hel­gen, på ne­u­tral plan i Brand­ber­gen, Ha­ninge.

– Vi har än­då en po­si­tiv känsla. Om vi har vårt bäs­ta lag, vil­ket vi ver­kar ha just nu, så ska vi kla­ra av det. Vi vet att vi är star­ka då, sä­ger Öman. Re­dan nu har tre spe­la­re avi­se­rat att de ska läm­na ef­ter sä­song­en och trap­pa ner, åker Sig­ma ur ris­ke­rar dess­utom yt­ter­li­ga­re spe­la­re att för­svin­na från la­get.

– Må­let är såklart att stan­na kvar i all­svens­kan, an­nars tap­par vi än­nu fler spe­la­re. Även om vis­sa spe­la­re ska läm­na la­get vill de in­te va­ra med om att åka ur med Sig­ma. Trots myc­ket för­lus­ter un­der sä­song­en kom­mer vi in i kva­let med en bra känsla.

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM

FEM. Sig­ma har ba­ra vun­nit fem mat­cher 2017/18 och kom näst sist i mel­la­nall­svens­kans grupp B.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.