MER Väs­by kon­strun­da

Vi i Väsby - - Det Händer -

STARTADES 2017. PÅ­GÅR 5–6 maj kloc­kan 11–17. BROSCHYR med karta samt in­for­ma­tion om ut­stäl­lar­nas namn och adress finns att häm­ta i Väs­by konst­hall, Mes­sing­en, kom­mun­hu­sets re­cep­tion samt på kom­mu­nens webb­plats.

ARRANGÖR: Ar­bets­grup­pen för kon­strun­dan i samarbete med Upp­lands Väs­by kom­mun. ABF har även lå­nat ut ut­ställ­nings­lo­ka­ler gra­tis. Ar­bets­grup­pen be­står av Ma­rit Andersson från Pic­chus café, Kerstin Sa­bel, Åsa Bjur­berg Gartz från Väs­by konst­hall, Eva San­de­sjö och Bir­git­ta Jon­vall Alm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.