Idrotts­sta­den ett bra be­slut

Vi i Väsby - - Insändare -

Jag som ung­dom mås­te sä­ga att jag ser fram emot byg­gan­det av idrotts­sta­den. Jag ser det som en möj­lig­het att kun­na ha lätt till­gång till en plats där jag kan id­rot­ta ut­an ob­li­ga­tio­ner­na som kom­mer med att va­ra i ett fot­bollslag el­ler fri­id­rottsteam.

Jag ser ock­så möj­lig­he­ten till ett mer de­di­ke­rat och pro­fes­sio­nellt spor­tan­de med den nya fot­bolls­pla­nen och sport­hal­len. Folk rör sig of­tast mind­re i dag än förr och det är in­te bra ur ett häl­so­per­spek­tiv, där­för be­hö­ver man möj­lig­gö­ra id­rot­ten så att fler kan ak­ti­ve­ra sig och id­rot­ta. Mi­na för­hopp­ning­ar är att idrotts­sta­den loc­kar fler män­ni­skor till att id­rot­ta och rö­ra på sig. Där­för står jag hel­hjär­tat bakom kom­mu­nens be­slut att byg­ga ut id­rotts­om­rå­det. Frank L

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.