Total­för­bjud mo­bi­ler un­der lek­tions­tid

Vi i Väsby - - Insändare -

I Vi i Väs­by nr 15 re­do­vi­sas var de oli­ka par­ti­er­na i Väs­by står i frå­gan om för­bud mot mo­bil­te­le­fo­ner i sko­lan.

Ty­värr är det ba­ra tre par­ti­er, Li­be­ra­ler­na, Sos­sar­na och Med­bor­ger­lig sam­ling, som fö­re­språ­kar mo­bil­för­bud i sko­lan. Öv­ri­ga par­ti­er fe­gar och sä­ger att det där skö­ter rek­to­rer­na och lä­rar­na bäst själ­va i var­je sko­la.

Det sä­ger sig självt att mo­bi­lan­vän­dan­de i sko­lor­na, som in­te säl­lan ur­ar­tar till stän­dig mo­bil­koll un­der lek­tio­ner­na, på­ver­kar skol­ar­be­tet ne­ga­tivt. Vi har i dag en ojäm­lik sjuk­vård i lan­det. Till­gäng­lig­het och kva­li­tet skif­tar be­ro­en­de på var i lan­det man bor. Det­ta är il­la nog.

Vi ska in­te ha det så i sko­lor­na. Lä­ra­re och rek­to­rer be­hö­ver stöd i frå­gan om mo­bil­för­bud i sko­lor­na. Som det är nu så finns det sko­lor där man har sto­ra pro­blem, men där skol­led­ning­en in­te vå­gar in­fö­ra mo­bil­för­bud. Al­la grund- och gym­na­sie­sko­lor i he­la lan­det bör ha sam­ma reg­ler: Total­för­bud för mo­bi­ler un­der lek­tions­tid.

Ugg­lan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.