Tu­vesson (MP) ny grupple­da­re

Vi i Väsby - - Sidan 1 - Pau­li­ne Ce­der­blad pau­li­ne.ce­der­blad@di­rektp­tress.se

Ma­ria Tu­vesson har valts till ny grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et och tar över ef­ter Lars Val­ters­son. En av frå­gor­na hon vill ta tag i är att un­der­lät­ta för fler att en­ga­ge­ra sig i lo­kal­po­li­ti­ken i Väs­by.

Att stö­det för Ma­ria Tu­vesson är stort blev tyd­ligt när per­son­rös­ter­na ef­ter va­let ha­de sam­man­ställts.

Lars Val­ters­son, som va­rit grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et un­der många år, var förs­ta namn på par­ti­ets val­se­del och fick 58 per­son­rös­ter. Ma­ria Tu­vesson, som stod som and­ra namn, fick 127 per­son­rös­ter.

”Glad över för­tro­en­det

Un­der ett med­lemsmö­te i tis­dags kväll val­de par­ti­ets med­lem­mar Ma­ria Tu­vesson till ny grupple­da­re.

– Jag är väl­digt glad över att ha fått det här för­tro­en­det. Det är en stor ut­ma­ning, sä­ger hon.

Ma­ria Tu­vesson en­ga­ge­ra­de sig i pa­ri­tet 2014 och har ar­be­tat hel­tid inom det se­dan 2015, som po­li­tisk sekre­te­ra­re och med upp­drag som bland an­nat ord­fö­ran­de för mil­jö­nämn­den. In­nan dess har hon främst job­bat med mil­jö- och håll­bar­hets­frå­gor på oli­ka sätt.

Fo­kus på unga och kli­mat

Hur sty­ret i Upp­lands Väs­by kom­mer att se ut fram­åt är fort­fa­ran­de oklart.

Just nu på­går för­hand­ling­ar och sam­tal mel­lan par­ti­er­na.

Oav­sett i vil­ken po­si­tion Mil­jö­par­ti­et kom­mer att ha när all­ting är klart kom­mer det att va­ra vik­tigt att be­hål­la fo­kus, me­nar Ma­ria Tu­vesson.

– Vi har job­bat väl­digt hårt med par­ti­pro­gram­met, och det ska fun­ge­ra som min kom­pass. Det är vik­tigt att vi be­hål­ler fo­kus på frå­gor som vi pri­o­ri­te­rar, som barn och unga och kli­ma­tet. Kli­ma­tet kan in­te vän­ta, så är det fak­tiskt.

Ta oron på all­var

Ett om­rå­de som Ma­ria Tu­vesson vill se att par­ti­et job­bar mer med är att loc­ka fler till lo­kal­po­li­ti­ken – och ock­så un­der­lät­ta för att en­ga­ge­ra sig.

– Många unga är oro­li­ga för mil­jön och kli­ma­tet. Vi po­li­ti­ker mås­te vi­sa att vi tar den oron på all­var. Ha­de de unga i Upp­lands Väs­by fått väl­ja ha­de vi va­rit dub­belt så sto­ra. Och det är för­stås ett en­ga­ge­mang och in­tres­se som vi mås­te fånga upp, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Men vi mås­te ock­så un­der­lät­ta och för­enk­la för fler ska kun­na en­ga­ge­ra sig i lo­kal­po­li­ti­ken. Vi be­hö­ver sat­sa på and­ra kre­a­ti­va mö­tes­for­mer.

Det är vik­tigt att vi be­hål­ler fo­kus på frå­gor som vi pri­o­ri­te­rar, som barn och unga och kli­ma­tet. Kli­ma­tet kan in­te vän­ta, så är det fak­tiskt.

FO­TO: PAU­LI­NE CE­DER­BLAD

MIL­JÖ­PAR­TI­ET. Ma­ria Tu­vesson är ny grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et i Upp­lands Väs­by. Hon vill un­der­lät­ta för fler att en­ga­ge­ra sig i lo­kal­po­li­ti­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.