För­val­ta­ren: De ve­tor­sa­ken, det hit­ta­des ar­se­nik

Vi i Väsby - - Nyheter - Jon­ny An­ders­son jon­ny.an­ders­son@di­rekt­press.se

– Jag kan in­te spränga den sto­ra in­ve­ste­ring som gjorts ge­nom att skyn­da på pro­ces­sen och ris­ke­ra krymp­spric­kor, sä­ger Tri­an­ta­fil­los Ba­ki­ris, fas­tig­hets­för­val­ta­re i Upp­lands Väs­by kom­mun.

Den se­nas­te för­se­ning­en av ar­be­tet med is­pis­ten har fått hoc­key­klub­ben att gå i ta­ket av ils­ka och be­svi­kel­se.

”Tri­an­ta” Ba­ki­ris har för­stå­el­se, men ogil­lar att klub­ben ta­lar om vec­ka 40.

– Det le­der till en onö­dig dis­kus­sion. Al­la vet or­sa­ken till att det blev se­na­re­lagt till vec­ka 44. Det upp­kom pro­blem när det hit­ta­des ko­bolt och ar­se­nik i mar­ken. Des­sa far­li­ga äm­nen kräv­de ett nog­grant ar­be­te, bland an­nat att hit­ta plat­ser där av­fal­let kun­de de­po­ne­ras.

Frå­gan om det­ta ruc­ka­de tids­pla­nen med fy­ra vec­kor för­blir obe­sva­rad.

Så här sä­ger sport­che­fen Tom Tärn­ström:

– Nu när plat­tan är gju­ten

är det ett död­lä­ge. Vad jag där­e­mot in­te för­stå är att det tar ett halv­år in­nan gjut­ning sker. Om vi i ett ti­digt ske­de för­var­nats om al­la möj­li­ga kom­pli­ka­tio­ner som kun­de upp­stå, kun­de vi sökt oss en an­nan hall och flyt­tat he­la verk­sam­he­ten dit.

– En­t­re­pre­nö­ren har haft ett upp­drag, det kan in­te jag sty­ra, sä­ger Tri­an­ta Ba­ki­ris. Jag vill där­e­mot för­säk­ra mig om att is­plat­tan hål­ler i många år, det tar jag på mitt an­svar.

Gjut­ning­en var klar den 25 sep­tem­ber. Se­dan ska be­tong­en här­da i 21–29 da­gar, en­ligt be­tong­le­ve­ran­tö­ren och byg­gent­re­pre­nö­ren.

”Stor in­ve­ste­ring”

I näs­ta steg tar det åt­ta da­gar att ky­la ner plat­tan. Un­der den pe­ri­o­den ska lin­jer et­ce­te­ra må­las.

– Jag kan in­te spränga den sto­ra in­ve­ste­ring som gjorts ge­nom att skyn­da på pro­ces­sen och ris­ke­ra krymp­spric­kor, där­för kan jag in­te över- läm­na ishal­len ti­di­ga­re än vec­ka 45. Jag skul­le in­te må bra av en ti­di­ga­re över­läm­ning och går in­te med av­sikt in för att för­stö­ra för Väs­by Hoc­key el­ler al­la and­ra som an­vän­der ishal­len, sä­ger Tri­an­ta Ba­ki­ris.

– Jag re­spek­te­rar sam­ar­be­tet med Väs­by Hoc­key och hop­pas att de re­spek­te­rar mitt be­slut och att vi i fram­ti­den har en bätt­re fun­ge­ran­de ishall.

FO­TO: JON­NY AN­DERS­SON

SARGEN FINNS. Än­då drö­jer det en dryg må­nad in­nan Vi­lun­da ishall öpp­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.