Stads­mo­tions­spår i Väs­by ska ut­re­das

Vi i Väsby - - Nyheter - An­ders Ekström

Upp­lyst mo­tions­slinga mitt i stan. Nu un­der­söks möj­lig­he­ten att för­bätt­ra för löp­ning in­ne i cen­tra­la Väs­by.

Upp­lyst löp­spår på mjukt un­der­lag i centralt lä­ge. I ett med­bor­gar­för­slag ef­ter­frå­gar för­slags­stäl­la­ren bätt­re löp­för­ut­sätt­ning­ar för dem som in­te kan springa på hårt un­der­lag el­ler kän­ner sig tryg­ga i sko­gen.

Kul­tur- och fri­tids­kon­to­ret gil­lar för­sla­get, men att ska­pa ett mjukt un­der­lag in­te ryms i bud­get. Där­e­mot finns det bra de­lar i för­sla­get som nu ska ut­re­das.

– Det är ett jät­te­bra för de som vill springa i stan upp­lyst och få mo­tion. Att få fler att rö­ra på sig lig­ger i ti­den, sä­ger Leif Bej­hed (V), som är ord­fö­ran­de i kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

– Det rör sig hel­ler in­te om någ­ra stör­re sum­mor. Men att ha två un­der­lag bred­vid varand­ra är svårt, dyrt och kan va­ra för­e­nat med viss fa­ra då det kan va­ra svårt att se skill­nad.

Det kom­mu­nen ska ut­re­da är möj­lig­he­ten att ska­pa ett stads­mo­tions­spår på be­fint­ligt un­der­lag längs be­lys­ta gång- och cykelvägar. En sträc­ka på mel­lan en och tre kilo­me­ter är ak­tu­ellt, för­de­la­de i cen­tra­la de­lar­na av kom­mu­nen.

In­spi­ra­tio­nen kom­mer från Bot­kyr­ka där de har så kal­la­de stads­mo­tions­spår.

– Det mås­te rym­mas i bud­ge­ten, så den enk­la lös­ning­en blir att sät­ta upp skyl­tar på be­fint­li­ga gångoch cy­kel­ba­nor, sä­ger Johanna Der­mer som är fri­tids­stra­teg hos kom­mu­nen.

Frå­gan har pas­sats vi­da­re till kon­to­ret för sam­hälls­bygg­nad om det går att sät­ta upp skyl­tar och vad det skul­le kos­ta. In­nan de­cem­ber ska en förs­ta ut­red­ning va­ra klar.

FO­TO: AN­DERS EKSTRÖM

BE­FINT­LIGT.Upp­lyst, bra un­der­lag och centralt är in­ci­ta­ment för det even­tu­el­la cen­tra­la lö­par­spå­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.