Ut­drag från den po­li­tis­ka platt­for­men

Vi i Väsby - - Nyheter -

Vill upp­hand­la en trygg­hets­app som ska kun­na an­vän­das av Väs­byn­bor­na som ”möj­lig­gör rap­por­te­ring och in­for­ma­tions­del­ning av trygg­hets­a­spek­ter”. Öka an­ta­let fäl­tas­si­sten­ter. Pla­ne­ra för en ny sko­la i Run­by.

Ak­tivt skol­val för al­la ele­ver i Väs­by. In­för sys­kon­för­tur på de kom­mu­na­la för­sko­lor­na.

Av­ta­la med Väs­by Pro­mo­tion om att star­ta och dri­va nät­verk för kvin­nors fö­re­ta­gan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.