All ishoc­key stop­pad i Väsby

Vi i Väsby - - Nyheter - Jon­ny Andersson jon­ny.andersson@di­rekt­press.se

Upp­lands Väsby kom­mun har ex­train­satt mö­te i kom­mun­full­mäk­ti­ge på tis­dag. Ut­ö­ver am­bi­tio­nen att då spi­ka kom­mun­sty­rel­sen är en­da frågan på dag­ord­ning­en: Hur det gått till och hur man kan räd­da ka­ta­stro­fen med två oan­vänd­ba­ra ishal­lar?

Som Vi i Väsby kun­de av­slö­ja på web­ben i vec­kan (vi­i­vas­by. se) har po­li­ti­ker och tjäns­te­män blun­dat för den verk­lig­het all­män­he­ten sett med eg­na ögon se­dan i april.

Nu, sju må­na­der se­na­re, står kom­mu­nen med en ishall, in­vigd i vå­ras, som Svens­ka ishoc­key­för­bun­det vid be­sikt­ning för­bju­dit match­spel i.

Om möj­ligt vär­re är att den re­no­ve­ra­de is­pis­ten i hu­vud­a­re­nan – på 1990- ta­let vid ett par till­fäl­len fram­rös­tad som Stor­stock­holms bäs­ta mind­re ishoc­key­hall – bli­vit fel­pla­ce­rad. Till följd av det kan bås­dör­rar in­te öpp­nas och vat­ten in­te rin­na fritt i av­byt­ar­bå­sens drä­ne­rings­rän­na.

– Vi har fått sta­tus­rap­por­te­ring var­je må­nad och då be­ske­det att allt följt plan, sä­ger Leif Bej­hed ( V), av­gå- en­de ord­fö­ran­de i kul­turoch fri­tids­nämn­den.

Han näm­ner för­ore­ning­ar i mar­ken som or­sak till en må­nads för­se­ning.

Den upp­täck­ten kan omöj­ligt ha kom­mit som en chock. Re­dan i december 2017 be­rät­ta­de Jo­nas Ed­holm, plats­chef på Vi­lund­a­par­ken, i en ar­ti­kel om att en av tre is­pis­ter be­stod av as­falt. Kan va­ra myc­ket far­ligt In­om bygg- och mil­jö­bran­schen ska det va­ra känt att gam­mal as­falt, i det­ta fall långt mer än 30 år gam­mal, kan va­ra myc­ket far­lig. Ord som can­cer­bomb an­vänds i sam­man­hang­et.

– Vi bor­de ve­tat, sä­ger Leif Bej­hed.

I näs­ta an­de­tag vill han ”pas­sa bol­len vi­da­re”, till sin ef­ter­trä­da­re (ing­en är till­satt) och be­rör­da tjäns­te­män.

Leif Bej­hed till­står än­då att han sett dis­kus­sio­ner och bil­der på so­ci­a­la me­di­er, in­for­ma­tion som skvall­rat om an­nat än att det flu­tit på in­ne i Vi­lun­da ishall.

”Var­ken han el­ler nå­gon an­nan har ta­git an­svar”, det är Väsby Hoc­key-sty­rel­sens syn på sa­ken.

Fle­ra tjäns­te­mäns te­le­fo­ner är nu om­kopp­la­de till kom­mun­väx­eln.

En­ligt till­för­lit­li­ga käl­lor rå­der viss pa­nik in­om be­rör­da för­valt­ning­ar.

Det hand­lar om in­ve­ste­ring­ar på runt 35 mil­jo­ner kro­nor för två ishal­lar där det i dag in­te kan spe­las ishoc­key­mat­cher. In­nan fem sä­ker­hets­av­vi­kel­ser åt­gär­dats får in­te ens klub­bens yngsta spe­la mat­cher i b-hal­len.

Os­kar We­in­mar (M), kan­di­dat till att bli kom­mun­sty­rel­sens nya ord­fö­ran­de, har fått möj­lig­het att kom­men­te­ra si­tu­a­tio­nen.

FO­TO: JON­NY ANDERSSON

Sty­rel­sen och le­da­re i Väsby Hoc­key är myc­ket be­kym­ra­de över att det finns så många fel i a-hal­len. Från väns­ter: Ar­ne Rund­löf, Mar­cus Oscars­son, Tom Tärn­ström och Andre­as Min­dell. ORO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.