MO­TOR

Vi i Väsby - - Nyheter -

Vägen till fram­ti­den och helt au­to­ma­ti­se­ra­de for­don är lång och snå­rig, men snart är vi där.

Fö­ra­ras­si­stans­sy­stem, till ex­em­pel ad­ap­tiv fart­hål­la­re, nöd­broms­sy­stem, fil­by­tesvar­na­re, fil­håll­nings­as­sist­stent och par­ke­rings­as­si­stent.

Par­ti­ell au­to­ma­ti­se­ring som kom­bi­ne­rar de oli­ka as­si­stans­sy­ste­men i steg 1. Fö­ra­ren mås­te all­tid ha ögo­nen på vägen och hän­der­na på rat­ten för att kun­na ta kon­trol­len ögon­blick­li­gen.

Vill­ko­rad au­to­ma­ti­se­ring. Fö­ra­ren åker med un­der vis­sa för­ut­sätt­ning­ar, men fö­ra­ren mås­te va­ra be­redd att åter­ta kon­trol­len snabbt.

Hög au­to­ma­ti­se­ring. Bi­len kan kö­ra själv vis­sa sträc­kor me­dan fö­ra­ren gör nå­got an­nat.

Full au­to­ma­ti­se­ring, helt fö­rar­löst. Bi­len kla­rar sig själv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.